ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων προς πτυχιούχους ΑΕΙ και πρώην ΑΤΕΙ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών Πληροφορικής.


Το ΠΜΣ ανανεώθηκε πλήρως το 2020, με στόχο να επικεντρωθεί σε δύο κατευθύνσεις αιχμής στις οποίες το τμήμα Πληροφορικής είναι πρωτοπόρο: στην Ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας και στην Κυβερνοασφάλεια & προστασία ψηφιακών υποδομών. Η δομή του προγράμματος άλλαξε έτσι ώστε να παρέχει πιο σαφείς εξειδικεύσεις, τα υποχρεωτικά μαθήματα άλλαξαν εκ βάθρων ώστε να αποτελούν τη βάση για τις δύο κατευθύνσεις, προστέθηκε μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων μαθημάτων σε κάθε κατεύθυνση και ανανεώθηκε η ύλη των μαθημάτων που παρέμειναν στο πρόγραμμα. Η κατεύθυνση Ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας δίνει έμφαση στην αξιοποίηση εργαλείων, υπηρεσιών και υποδομών νέφους, ενώ τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ευφυούς λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανική μάθησης καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων εφαρμογών στον Ιστό και σε κινητές συσκευές. Η κατεύθυνση Κυβερνοασφάλεια & προστασία ψηφιακών υποδομών, δίνει έμφαση στην κατασκευή ασφαλών συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία, ενώ τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν μεγάλο εύρος μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.


To αναβαθμισμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.