ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει:

 • το ισοδύναμο ένδεκα (11) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου
 • το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων
 • τη διπλωματική εργασία

Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται μία περίοδος συμμετοχής στο Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και μία περίοδος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (η οποία γίνεται εκ παραλλήλου με την παρακολούθηση μαθημάτων).

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσει κάθε φοιτητής, αποκτά εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

 1. Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων
 2. Δικτυοκεντρικά και διάχυτα Πληροφοριακά συστήματα
 3. Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα
 4. Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας
 5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
 6. Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Σε κάθε γνωστική περιοχή προσφέρονται συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένα που αντιστοιχούν σε τρία μαθήματα πλήρους βαρύτητας. Σημειώνεται ότι ορισμένα μαθήματα εντάσσονται σε περισσότερες από μία γνωστικές περιοχές, ενώ προσφέρονται και ορισμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποια γνωστική περιοχή.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Για κάθε περιοχή ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία πλήρους βαρύτητας μαθήματα.

 • Χειμερινό εξάμηνο
 • Εαρινό εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
 2. Ανάκτηση πληροφορίας
 3. Ειδικά θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων
 4. Εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 1. Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
 2. Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων
 3. Στρατηγική και οικονομική συστημάτων πληροφοριών
 4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
 1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
 2. Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 3. Στρατηγική και οικονομική συστημάτων πληροφοριών
 4. Συστήματα οργάνωσης γνώσεων
Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
 1. Δίκαιο της πληροφορίας
 2. Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
 3. Κρυπτογραφία και εφαρμογές
 4. Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 5. Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων
 6. Ψηφιακά Πειστήρια
Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
 1. Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 2. Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 3. Θέματα συστημάτων πολυμέσων
 4. Ρυθμιστικά θέματα τηλεπικοινωνιών
 5. Ψηφιακά Πειστήρια
 6. Κινητά και Διάχυτα Συστήματα
Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
 1. Γλωσσική Τεχνολογία
 2. Ανάκτηση πληροφορίας
 3. Εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
 4. Συστήματα οργάνωσης γνώσης
Προσφερόμενα μαθήματα ως Ελεύθερες Επιλογές
 1. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 2. Οικονομικά δικτύων επικοινωνιών

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% του συνόλου των ωρών συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.

Η διδασκαλία, η άσκηση στα εργαστήρια και οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές του προγράμματος εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν ανά εξάμηνο. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται από γραπτές εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. Η βαθμολογία των εξετάσεων κάθε εξαμήνου για κάθε φοιτητή οριστικοποιείται σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει, ανά έτος, σε περισσότερα από τρία (3) μαθήματα. Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής από το Πρόγραμμα, σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Αν ένας φοιτητής αποτύχει - μετά και την επανεξέταση - σε ένα (1) και μόνο μάθημα του προγράμματος, τότε ο βαθμός του μαθήματος αυτού μπορεί να συμψηφιστεί με το βαθμό της εργασίας και - μετά από κρίση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών - μπορεί να του απονεμηθεί το ΜΔΕ. Αποτυχία στη Διπλωματική Εργασία σημαίνει αποτυχία στο ΜΔΕ και αυτόματη διαγραφή από το πρόγραμμα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η συνεισφορά αυτή ανέρχεται σε 7.000 ευρώ για ολόκληρο το πρόγραμμα (2 χρόνια). Επειδή το πρόγραμμα αφορά και εργαζόμενους, υπάρχει δυνατότητα επιδότησης μέρους των σπουδών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν, επίσης, διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η εργασία είναι ατομική και η αξιολόγησή της γίνεται από τον επόπτη και ένα δεύτερο εξεταστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ