ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει:

 • το ισοδύναμο ένδεκα (11) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου.
 • το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων
 • τη διπλωματική εργασία

Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, μία περίοδο συμμετοχής σε Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων διάρκειας τριών (3) μηνών και μία περίοδο διπλωματικής εργασίας ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ανάλογα με την επιλογή των μη υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές αποκτούν εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

 1. Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων
 2. Δικτυοκεντρικά και διάχυτα Πληροφοριακά συστήματα
 3. Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα
 4. Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας
 5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
 6. Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Σε κάθε γνωστική περιοχή προσφέρονται συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένα που αντιστοιχούν σε τρία μαθήματα πλήρους βαρύτητας. Σημειώνεται ότι ορισμένα μαθήματα εντάσσονται σε περισσότερες από μία γνωστικές περιοχές, ενώ προσφέρονται και ορισμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποια γνωστική περιοχή.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Για κάθε περιοχή ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία πλήρους βαρύτητας μαθήματα.

 • Χειμερινό εξάμηνο
 • Εαρινό εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
 2. Ανάκτηση πληροφορίας
 3. Ειδικά θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων
 4. Εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 1. Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
 2. Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων
 3. Στρατηγική και οικονομική συστημάτων πληροφοριών
 4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
 1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
 2. Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 3. Στρατηγική και οικονομική συστημάτων πληροφοριών
 4. Συστήματα οργάνωσης γνώσεων
Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
 1. Δίκαιο της πληροφορίας
 2. Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
 3. Κρυπτογραφία και εφαρμογές
 4. Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 5. Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων
 6. Ψηφιακά Πειστήρια
Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
 1. Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 2. Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 3. Θέματα συστημάτων πολυμέσων
 4. Ρυθμιστικά θέματα τηλεπικοινωνιών
 5. Ψηφιακά Πειστήρια
 6. Κινητά και Διάχυτα Συστήματα
Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
 1. Γλωσσική Τεχνολογία
 2. Ανάκτηση πληροφορίας
 3. Εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
 4. Συστήματα οργάνωσης γνώσης
Προσφερόμενα μαθήματα ως Ελεύθερες Επιλογές
 1. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 2. Οικονομικά δικτύων επικοινωνιών

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% του συνόλου των ωρών συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.

Η διδασκαλία, η άσκηση στα εργαστήρια και οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές του προγράμματος υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι να δυνατόν να καλύπτεται από γραπτές εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. Η βαθμολογία των εξετάσεων κάθε εξαμήνου για κάθε φοιτητή οριστικοποιείται σε ειδική συνεδρίαση των εξεταστών με την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν ένας φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις ενός εξαμήνου σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα, τότε δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και διαγράφεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις και το Σεπτέμβριο, αλλά αυτό ισχύει για τρία (3) μαθήματα, το πολύ, συνολικά από τα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν ένας φοιτητής αποτύχει μόνο σε ένα (1) μάθημα του προγράμματος, τότε ο βαθμός του μαθήματος αυτού μπορεί να συμψηφιστεί με το βαθμό της εργασίας και μετά από κρίση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, μπορεί να του απονεμηθεί το ΜΔΕ. Αποτυχία στη Διπλωματική Εργασία σημαίνει αποτυχία στο ΜΔΕ και αυτόματη διαγραφή από το πρόγραμμα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά, η συνεισφορά αυτή ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) για ολόκληρο το πρόγραμμα (15 μήνες). Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:

 • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χορηγείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Άριστα».
 • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση αποκλειστικά και μόνο- την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν αποκλείεται από υποτροφία επίδοσης.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.
Η εργασία είναι ατομική και η αξιολόγησή της γίνεται από τον επόπτη και ένα δεύτερο εξεταστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ