ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

07/03/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝΤο τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη έντεκα (11)θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση πόρων σε κινητάσυστήματα επικοινωνίας βάσει στοιχείων περιβάλλοντος (Contextbasedresource management in mobile communication systems)".Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Βασίλειος Σύρης, τηλ. 210 8203653, email:vsiris@aueb.gr 

2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση και ΑνάλυσηΑλγορίθμων"Επιβλέπων Καθηγητής Ι. Μήλης, τηλ 210 210 8203537, email:milis@aueb.gr 

3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού(Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης,τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr 
4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Μάθηση γιαΓραφήματα Μεγάλης Κλίμακας με Εφαρμογές σε Κοινωνικά Δίκτυα(Machine Learning for Large Scale Social Networking Graphs)",Επιβλέπων Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης, τηλ 210 8203518, email:mvazirg@aueb.gr 

5. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Γραφήματα για Εξόρυξη Γνώσηςαπό Κείμενο (Graph Based Text Mining)", Eπιβλέπών Καθηγητής Μ.Βαζιργίαννης, τηλ 210 8203518, email: mvazirg@aueb.gr 

6. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Δίκτυα Που Βασίζονται σεΠεριεχόμενο (Content-Based Networks)" Επιβλέπων Αναπ. ΚαθηγητήςΓ. Ξυλωμένος, τηλ. 2108203115, email xgeorge@aueb.gr 

7. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Λογισμικό Συστημάτων γιαΔίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων (System Software For High SpeedNetworks) Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Γ. Ξυλωμένος ,2108203115,email xgeorge@aueb.gr 

8. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα γιαΕξόρυξη Γνώμης από Κείμενα". Επιβλέπων Αναπλ. Καθηγητής Ι.Ανδρουτσόπουλος, τηλ. 2108203122, email ion@aueb.gr 

9. Mια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στοΔιαδίκτυο των Αντικειμένων (Security and Privacy for the Internet of2Things)", Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος, τηλ 210 8203650,polyzos@aueb.gr 

10. Mια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Οι Αλυσίδες Καταχωρήσεων ωςεργαλείο διαλειτουργικότητας για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων(Blockchains as an interworking tool for the Internet of Things),Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος, τηλ 210 8203650, polyzos@aueb.gr 

11. Mια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια στα Δίκτυα ΚινητώνΕπικοινωνιών 5ης Γενιάς (Security for 5G Mobile Networks), ΕπιβλέπωνΚαθηγητής Γ. Πολύζος, τηλ 210 8203650, polyzos@aueb.gr 


Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει: 


1. Nα καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σεπερίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θαπρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικόαντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους. 

3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμησηΑγγλικής. 

4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων. 

6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχειπροκηρυχθεί. 

7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στοkokkini@aueb.gr )

 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σεεξετάσεις γραπτές ή και προφορικές. 

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι: 

1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο. 

2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίοενδιαφέρεται ο υποψήφιος. 

3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα),τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματικήεμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΤμήματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφοςγραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 &Παρασκευή 11-1). 3Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίεςαναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικόαντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίεςσχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονταιστο τηλ. 210-8203646 


Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ