ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει:

 • το ισοδύναμο δέκα (10) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου.
 • το Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
 • το Σεμινάριο Επικοινωνίας και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος
 • τη Διπλωματική εργασία

Τα πέντε (5) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, μία περίοδο συμμετοχής στο Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας διάρκειας τριών (3) μηνών και μία περίοδο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Το ΔΜΣ είναι δυνατόν να παρέχεται με εξειδίκευση σε μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ:

 1. Κατεύθυνση Α: Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας
  (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
 2. Κατεύθυνση Β: Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών
  (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται, αναλυτικά, ως εξής:

Α’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει και τα πέντε (5) μαθήματα) ΠΜ
Συστήματα Ανάλυσης & Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων 6
Προηγμένες Μέθοδοι Ανάπτυξης Λογισμικού 6
Διoίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας 6
Τεχνολογίες Ψηφιακών Υποδομών 6
Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Διαδικτύου 6
Σύνολο Α’ εξαμήνου 30
Β’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει πέντε (5) μαθήματα. Αν επιλέξει κατεύθυνση, τότε πρέπει να επιλέξει τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής κάθε κατεύθυνσης) ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων
Υπηρεσιοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού σε Υπολογιστικό Νέφος (Κατεύθυνση Α) 6
Μοντελοποίηση Συστημάτων & Οργάνωση Γνώσεων (Κατεύθυνση Α) 6
Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων (Κατεύθυνση Β) 6
Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Κατεύθυνση Β) 6
Μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων
Βαθιά Μάθηση (Κατεύθυνση Α) 6
Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Ιστό (Κατεύθυνση Α) 6
Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές (Κατεύθυνση Α) 6
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Α) 6
Ψηφιακά Πειστήρια (Κατεύθυνση Β) 6
Έλεγχος Ασφάλειας (Κατεύθυνση Β)
6
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων (Κατεύθυνση Β)
6
Αλυσίδες Καταχωρίσεων & Ευφυείς Συμβάσεις (Κατεύθυνση Β)
6
Έλεγχος, Αξιοπιστία & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού (Κατευθύνσεις Α&Β)
6
Δίκαιο της Πληροφορίας (Κατευθύνσεις Α&Β)
6
Πρακτική Άσκηση (Κατευθύνσεις Α&Β)
6Σύνολο Β’ εξαμήνου 30
Γ’ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει και τα δύο (2) πρώτα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)
Σεμινάριο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Σεμινάριο Επικοινωνίας και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος
3
3
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 24
Σύνολο Γ’ εξαμήνου 30
Σύνολο ΠΜΣ 90

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% του συνόλου των ωρών συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.

Η διδασκαλία, η άσκηση στα εργαστήρια και οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές του προγράμματος υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται από γραπτές εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΠΜΣ ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο μέγιστο αυτό επιτρεπτό αριθμό αποτυχιών σε μαθήματα περιλαμβάνονται τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων δεν προσήλθε αδικαιολογήτως ο φοιτητής. Αποτυχία του φοιτητή σε τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο συνεπάγεται διαγραφή του από το ΠΜΣ μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Κάθε φοιτητής μπορεί να δώσει εξετάσεις σε μαθήματα που απέτυχε και το Σεπτέμβριο, για τέσσερα (4) το πολύ μαθήματα, συνολικά από τα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν ένας φοιτητής αποτύχει, μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο, μόνο σε ένα (1) μάθημα, τότε ο βαθμός του μαθήματος αυτού μπορεί να συμψηφιστεί με το βαθμό της εργασίας και μπορεί να του απονεμηθεί το ΔΜΣ μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά, η συνεισφορά αυτή ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ) για ολόκληρο το πρόγραμμα (15 μήνες). Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:

 • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χορηγείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Άριστα».
 • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση αποκλειστικά και μόνο- την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν αποκλείεται από υποτροφία επίδοσης.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.
Η εργασία είναι ατομική και η αξιολόγησή της γίνεται από τον επόπτη και ένα δεύτερο εξεταστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ