ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

03/10/2017ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ 2016-17
Οι διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή  22 Δεκεμβρίου 2017, σε δύο αντίγραφα, ένα για τον επιβλέποντα κι ένα για τον δεύτερο κριτή. Τα αντίγραφα θα κατατεθούν στους παραπάνω με δική σας ευθύνη.
Για τα ονόματα των δεύτερων κριτών για την εκάστοτε εργασία θα ενημερωθείτε από τον επιβλέποντα της εργασίας σας.
Κάθε αντίγραφο θα είναι δεμένο με θερμοκόλληση, τα δε πρότυπα των εξωφύλλων της διπλωματικής εργασίας (πρώτο και δεύτερο φύλλο) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.mscis.cs.aueb.gr/static/information#application_forms  .
Η εκτύπωση θα ακολουθεί το εξής format:
    Μέγεθος χαρτιού A4,
    Διάστημα 1 ½ ,
    Τύπος γραμματοσειράς: Times New Roman Greek
    Μέγεθος γραμματοσειράς: 12
    Εκτύπωση μιας όψης
    Ο τίτλος θα πρέπει να είναι συνοπτικός, στα ελληνικά και να περιέχει όσο γίνεται λιγότερους αγγλικούς όρους.

Μετά την κατάθεση της διπλωματικής θα υπάρξει εξέταση από δύο κριτές, τον επιβλέποντα και τον  δεύτερο  κριτή.
Η διπλωματική εργασία, στη τελική της μορφή, δηλαδή αφού περιληφθούν οι σχετικές διορθώσεις που θα προτείνουν οι δύο κριτές, θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, σε ηλεκτρονική μορφή (CD πάνω στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή), μέχρι τη Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018. Παράλληλα με τη Γραμματεία θα πρέπει να καταθέσετε με ευθύνη σας από ένα αντίγραφο α) στον επιβλέποντα β) τον δεύτερο κριτή και γ) στο εργαστήριο στο οποίο ανήκει ο επιβλέπων καθηγητής της εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε αντίγραφο της τελικής διπλωματικής σας εργασίας θα πρέπει να υπάρχει μια περίληψη 5-6 σελίδων στην ελληνική καθώς και μία περίληψη 5-6 σελίδων στην αγγλική γλώσσα.
Οι δημόσιες παρουσιάσεις των διπλωματικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.