ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία διδακτόρων που θα έχουν την ικανότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης στους γνωστικούς τομείς που καλύπτει το Τμήμα.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ:

“ Παρακολούθηση προχωρημένων μαθήματών και σεμιναρίων που θα προσδώσουν βάθος, αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό υπόβαθρο των υποψηφίων διδακτόρων.”

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

“ Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη, θα συνοδεύεται δε συνήθως από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές. ”

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Αιτήσεις για εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών υποβάλλονται αφ’ ενός κατόπιν προκηρύξεως θέσεων ΥΔ, αφ’ ετέρου από ενδιαφερομένους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, εκτός προκηρύξεων. Όλες οι αιτήσεις και των δύο κατηγοριών υποβάλλονται σε τρεις περιόδους, κατά τους μήνες Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο είναι:

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1/C1 (Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου Cambridge).
  • Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία από κάθε κύκλο σπουδών που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος. Οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές.
  • Αντίγραφα εργασιών, δημοσιεύσεων κ.λπ.

Για κάθε προκηρυγμένη θέση ΥΔ και για κάθε αίτηση υποψηφιότητας κατόχου ΜΔΕ από ΠΜΣ του Τμήματος, συντάσσεται εντός τακτής προθεσμίας γραπτή εισήγηση από τον αρμόδιο καθηγητή. Ο αρμόδιος καθηγητής είναι εκείνος που ζήτησε την προκήρυξη της θέσεως ΥΔ ή (αν πρόκειται για αίτηση κατόχου ΜΔΕ του Τμήματος εκτός προκηρύξεως) καθηγητής που ορίζεται από την ΕΔΣ κατόπιν συνεννοήσεως με τους καθηγητές του Τμήματος.

Η ΕΔΣ εξετάζει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των αρμοδίων καθηγητών, καθώς και όλα τα στοιχεία των φακέλων υποψηφιότητας, και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ του Τμήματος συνολική εισήγηση για την επιλογή ΥΔ, η οποία συνοδεύεται από τις εισηγήσεις των αρμοδίων καθηγητών.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Πέραν αυτών, όμως, η επιτροπή έχει την ευχέρεια να συνεκτιμά στοιχεία προερχόμενα, ενδεικτικά, από προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, παρουσιάσεις που ενδεχομένως τους ζητηθεί να πραγματοποιήσουν κ.λπ.

Ισχύουν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΟΠΑ. Θεσπίζονται προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μη κατόχων ΜΔΕ ως εξαιρετικών περιπτώσεων, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή ως ΥΔ και πτυχιούχων ΑΕΙ μη κατόχων ΜΔΕ κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό.

Ως εξαιρετικές περιπτώσεις υποψηφίων πτυχιούχων ΑΕΙ μη κατόχων ΜΔΕ νοούνται όσοι πληρούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες:

  • (1) Οι έχοντες υψηλό βαθμό πτυχίου, ενδεικτικά στο άνω 10% των πτυχιούχων του Τμήματος προέλευσης.
  • (2) Οι έχοντες τουλάχιστον μία επιστημονική δημοσίευση σε περιοδικό υψηλού επιπέδου, ή πρακτικά συνεδρίου υψηλού επιπέδου, ή διάκριση σε επιστημονικό ή τεχνικό διαγωνισμό υψηλού κύρους, ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή σημαντική επαγγελματική καταξίωση.

Η ΓΣΕΣ αποφασίζει για την επιλογή των ΥΔ και καθορίζει τον Επιβλέποντα Καθηγητή του κάθε ΥΔ και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του. Κατά την διάρκεια των σπουδών του, κάθε ΥΔ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ερευνητικό πεδίο ή και Επιβλέποντα Καθηγητή, ύστερα από έγκριση της ΓΣΕΣ. Κάθε Επιβλέπων Καθηγητής ή μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα από τη ΓΣΕΣ την αντικατάστασή του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Υποχρεωτικός φόρτος

Ο υποχρεωτικός φόρτος των ΥΔ ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Επικουρικό διδακτικό έργο: π.χ. διεξαγωγή εβδομαδιαίου φροντιστηρίου, διόρθωση ασκήσεων, εξέταση εργασιών κ.λπ.

Εποπτεία εξετάσεων: δύο έως τρεις επιτηρήσεις ανά εξεταστική περίοδο.

Σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή του και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη, μπορεί να ζητηθεί από κάθε ΥΔ να προσφέρει επιπλέον έργο. Το έργο αυτό θα πρέπει να σχετίζεται με τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΥΔ και το χώρο εργασίας του και μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Εποπτεία εργασιών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών)
  • Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίου

Ανάλογα με τις δυνατότητες θα γίνεται προσπάθεια να εξισορροπείται ο φόρτος μεταξύ των ΥΔ (για παράδειγμα θα αποφεύγεται να αναλαμβάνει ένας υποψήφιος διδάκτορας δύο μεγάλου φόρτου μαθήματα το χρόνο).

Η ανάθεση του φόρτου θα γίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Στο τέλος του κάθε εξαμήνου θα αποστέλλεται κατάλογος στη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών με τον περατωμένο φόρτο του κάθε ΥΔ. Ο κατάλογος αυτός θα αρχειοθετείται και θα συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες αναφορές προόδου του κάθε ΥΔ.

Κάθε ΥΔ θα απαλλάσσεται φόρτου για ένα εξάμηνο στη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του, προκειμένου να εστιαστεί στη συγγραφή της διατριβής του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ