ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ, Οικονομικών, Διοικητικών και Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών και ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Στο πρόγραμμα γίνονται, επίσης, δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν, έως μέσα Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:

 • Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος).
 • Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2017.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
 • Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
 • Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.).
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας.
 • Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Προϋπηρεσία σε σχετικό εργασιακό αντικείμενο
 • Σχετικότητα του αντικειμένου του πτυχίου του υποψηφίου με την Πληροφορική
 • Βαθμός γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές
 • Τυχόν ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου
 • Οι διαπιστώσεις από την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.