ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ, Οικονομικών, Διοικητικών και Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών και ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Στο πρόγραμμα γίνονται, επίσης, δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν, έως μέσα Ιουνίου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:

 • Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
 • Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). H πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν στη γνώση της γλώσσας.
 • Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται στα μέσα τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια, δημοσιεύεται πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και δίνεται ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλουν 1.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνει μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο Πρόγραμμα δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο.
 • Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Τυχόν προϋπηρεσία σε σχετικό εργασιακό αντικείμενο
 • Σχετικότητα του αντικειμένου του πτυχίου του υποψηφίου με την Πληροφορική
 • O (κατά προτίμηση πολύ καλός) βαθμός γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές
 • Τυχόν ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου
 • Οι διαπιστώσεις από την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων στο συγκεκριμένο Τμήμα δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος.