ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

08/09/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2017-2018
Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.

 • Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2017.
 • Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών.Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή ή/και την 
 • Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ.) Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειόμενων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγούμενων σταδίων.
 • Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται στις εξής γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις):
  • Πληροφοριακά Συστήματα 
  • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα 
  • Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  • Συστήματα Διαχείρισης  Γνώσης
  • Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
 • Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η συνολική συνεισφορά ανέρχεται στο ποσό των 7.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά (ανά εξάμηνο). Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
 • Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 11 Σεπτέμβρη 2017, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
α. Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος).
β.  Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
γ.  Aντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2017.
δ.  Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
ε.    Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
στ. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
ζ.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
η. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.).
θ. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
ι. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cam¬bridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ θα γίνει στο τέλος Σεπτέμβρη. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές - κατ’ εξαίρεση - και αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια εισαγωγής που ισχύουν για το Τμήμα αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Ιωάννα Λέλλου. Η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις μεταξύ 31 Ιουλίου-18 Αυγούστου 2017. 
Οι φόρμες των συστατικών επιστολών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home). Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.