ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πιστωτικές Μονάδες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδάσκων: Ξυλωμένος Γ. Εξάμηνο: Α

Βασικές έννοιες σε δίκτυα:

Εισαγωγή, τεχνικές μεταγωγής, τεχνικές μετάδοσης δεδομένων, τοπικά δίκτυα, δίκτυα ΙΡ, διασύνδεση δικτύων (επαναλήπτες, μεταγωγείς, δρομολογητές).

Θέματα επιπέδου δικτύου:

Αλγόριθμοι δρομολόγησης, πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP), multicasting, IPv6, Mobile IP, DHCP, NAT. Φυσική και λογική σχεδίαση ΙΡ δικτύων.

Λειτουργίες επιπέδων μεταφοράς και εφαρμογών:

Πρωτόκολλα TCP και UDP, αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, sockets. Υπηρεσία ονοματοδοσίας DNS, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσία WWW. Θέματα διαχείρισης δικτύων και ευρυζωνικές τεχνολογίες σε δίκτυα πρόσβασης και κορμού. Πολυμεσικές δικτυακές υπηρεσίες: Ορισμός, χαρακτηριστικά κίνησης, πρωτόκολλα, θέματα ποιότητας υπηρεσίας και σχετικών αρχιτεκτονικών.

Θέματα ασφαλείας δικτύων:

Εισαγωγή, VPN, SSL, κλπ

Κανονιστικά θέματα:

Εισαγωγή στην έννοια της ρύθμισης, αντικείμενα ρύθμισης, αποδέσμευση τοπικού βρόγχου.

Διδάσκων: Γιακουμάκης Ε., Διαμαντίδης Ν. Εξάμηνο: B

Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, Διαδικασία λογισμικού. Δεδομενοκεντρικά και αντικειμενοστρεφή υποδείγματα ανάπτυξης λογισμικού. Απαιτήσεις λογισμικού, Εξαγωγή απαιτήσεων λογισμικού, Μοντελοποίηση απαιτήσεων λογισμικού, Προδιαγραφές λογισμικού, Επικύρωση προδιαγραφών λογισμικού, Το αντικειμενοστραφές μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού και οι Απαιτήσεις, μεθοδολογία UP και γλώσσα UML.
Σχεδίαση λογισμικού, Τεχνικές σχεδίασης, Το αντικειμενοστρεφές μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού και η σχεδίαση λογισμικού, Μεθοδολογία UP και γλώσσα UML.
Πρότυπα σχεδίασης λογισμικού. Αρχιτεκτονικές λογισμικού. 3-tier αρχιτεκτονικές. Κωδικοποίηση λογισμικού. Έλεγχος λογισμικού. Συντήρηση λογισμικού. Διαλειτουργικότητα λογισμικού. Ανοικτό λογισμικό. Αγορά λογισμικού. Πρότυπα τεχνολογίας λογισμικού. Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού. Βιοϊατρικό λογισμικό, Λογισμικό πολυμέσων, Θέματα έρευνας τεχνολογίας λογισμικού.

Διδάσκων: Μ. Ανδρή Εξάμηνο: B

Επισκόπηση του κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών:

Εξέλιξη σχετικών θεωριών, ιστορική αναδρομή στις μεθόδους οργάνωσης και τις μεθόδους ανάλυσης, αρχές οργάνωσης και οργανωσιακής συμπεριφοράς.

Διοίκηση αλλαγών:

Aναδυόμενη και σχεδιασμένη αλλαγή, μοντέλα και διαδικασίες αλλαγής, η γλώσσα και η κουλτούρα της αλλαγής, μορφές παρέμβασης, αντίσταση.

Παρακίνηση:

Kίνητρα, στόχοι και διοίκηση μέσω στόχων, σχεδιασμός εργασίας, συστήματα ανταμοιβών.

Διοίκηση αποτελεσματικών ομάδων:

Tυπικές και άτυπες ομάδες, ρόλοι, δυναμική, ομαδική εργασία και επίδοση.

Οργανωσιακή κουλτούρα:

Eπίπεδα εμφάνισης, διαμόρφωση και αλλαγή κουλτούρας, εθνική και εταιρική κουλτούρα.

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού:

Eκπαίδευση εργαζομένων, διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, ανάπτυξη γνώσης, ικανοτήτων και δημιουργικής σκέψης.

Διδάσκων: Κωνσταντόπουλος Π. Εξάμηνο: Α

Όψεις των επιχειρησιακών συστημάτων και μοντελο-κεντρική ανάπτυξη. Αρχές εννοιολογικής μοντελοποίησης. Γλώσσες εννοιολογικής μοντελοποίησης Ανάλυση και τυπική παράσταση απαιτήσεων. Μετα-μοντέλα και η γλώσσα Telos. Οντολογίες και θησαυροί όρων. Μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών. Συστήματα διαχείρισης επειχειρησιακών πόρων (ERP). Συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας.
Διαλειτουργικότητα και διασύνδεση συστημάτων. Ενσωμάτωση προϋπαρχόντων συστημάτων.
Ερευνητικές τάσεις.

Διδάσκων: Γκρίτζαλης Δ. Εξάμηνο: B

Εννοιολογική Θεμελίωση:

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Μορφότυποι ασφάλειας και τεχνολογικά παραδείγματα. Θεωρία τεσσάρων ασυνεχειών. Βασικές τεχνολογικές περιοχές (αποτίμηση επικινδυνότητας, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, ιομορφικό λογισμικό). Παραδείγματα (paradigms) ΤΠΕ και μορφότυποι ασφάλειας. Eμπιστοσύνη (trust) και πιθανοτική προσέγγιση του Marsh. Ηackers, hacking και hacktivism.

Εντοπισμός, αποτίμηση κρισιμότητας και προστασία πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών:

Ορισμοί και βασικές έννοιες, ελληνική και διεθνής εμπειρία.

Σχέδια διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας υποδομών:

Nομοκανονιστικό πλαίσιο, οργανωτική αναδιάρθρωση, τεχνολογικές παρεμβάσεις. Ασφάλεια στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνικοπολιτικό συμφραζόμενο, νέα πεδία εφαρμογής (RFID, ασφαλές e-voting κλπ.), κυβερνοσυγκρούσεις (information warfare). Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στη Συνεκτική Νοημοσύνη (AmI) και το Απανταχού Υπολογίζειν (UbiComp). Στρατηγικές διαχείρισης ασφάλειας και ιδιωτικότητας (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ιαπωνία).

Πρότυπα στις ΤΠΕ:

Ρόλος, πρότυπα ασφάλειας (ISΟ 17799, ISO 27001, Common Criteria κλπ.). Ε&ΤΑ στη γνωστική περιοχή. Μελέτες περίπτωσης.

Διδάσκων: Γκρίτζαλης Δ. Εξάμηνο: Γ

Το σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, κυρίως ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων. Λόγω και της συγκυρίας, το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις από ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων πληροφορικής με διεθνή προσανατολισμό, καθώς και ομιλίες σχετικές με την κατάσταση της ελληνικής αγοράς πληροφορικής.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι (α) να ενημερώσει τους φοιτητές για τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην πράξη κατά την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, (β) να τους ενημερώσει για την κατάσταση της αγοράς πληροφορικής και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους πορεία, (γ) να τους βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας που θα τους χρησιμεύσουν στην αγορά εργασίας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει περίπου 10 δίωρες ομιλίες, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Φοιτητές που απουσιάζουν από περισσότερες των δύο ομιλιών (ολόκληρες ή τμήματά τους) θεωρούνται αποτυχόντες. Στους φοιτητές ανατίθεται εργασία, σχετική με τις ομιλίες και τους στόχους του σεμιναρίου, μέσω της οποίας και βαθμολογούνται.

Διδάσκων: Ι. Κωτίδη Εξάμηνο: Β

Επισκόπηση τεχνικών επεξεργασίας και βελτιστοποίησης επερωτήσεων σε σχεσιακά συστήματα. Αποθήκες δεδομένων: αρχιτεκτονικές και εργαλεία, μοντέλα απεικόνισης δεδομένων, ο τελεστής του Κύβου, ευρετήρια, επιλογή και διαχείριση όψεων. Επισκόπηση τεχνικών εξόρυξης γνώσης, κανόνες συσχέτισης, αλγεβρικές τεχνικές. Χαρακτηριστικά και προκλήσεις εφαρμογών μεγάλων δεδομένων. Παράλληλες τεχνικές επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων μέσω του μοντέλου map-reduce. Συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων, αλγόριθμοι προσεγγιστικής επεξεργασίας με εγγυήσεις σφάλματος. Τεχνικές μείωσης διάστασης μεγάλων δεδομένων. Ερωτήματα κοντινότερου γείτονα σε με¬γάλα δεδομένα με τη χρήση Locality Sensitive Hashing. Συστήματα και τεχνικές επεξεργασίας γράφων.

Διπλωματική Εργασία

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διδάσκοντες: Ε. Μαρκάκης & Γ. Στεργιόπουλος Εξάμηνο: Δ

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών. Βασικές έννοιες και ορισμοί της κρυπτολογίας. Κανόνες Shannon. Κλασσική (Shift, Affine, Vigenere ciphers) και συμμετρική κρυπτογραφία (DES/3DES, AES), Hash functions: SHA, H-MAC, Birthday attack, Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού: RSA, El Gamal, Elliptic curves. Ψηφιακές υπογραφές: ElGamal, DSS, One¬-time, Undeniable, Fail-stop Signatures, Διανομή κλειδιών: Blom’s Scheme και Diffie-Hellman, εφαρμογή της κρυπτογραφίας σε ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, Public Key Infrastructure (PKI).

Ασφάλεια δικτύων βασισμένη στην κρυπτγραφία: Πρωτόκολα ασφάλειας στο διαδίκτυο (IPSec, SSL/TLS, SSH, PGP/SMIME), Κρυπτογραφία και ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα (WiFi/Bluetooth), δίκτυα αισθητήρων, κινητές επικοινωνίες (GSM/GPRS/UMTS).

Ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης. Ε&Τ στη γνωστική περιοχή, Μελέτες περιπτώσεων.

Διδάσκων: Μαλεύρης Ν. Εξάμηνο: Δ

Τι εννοούμε με τον όρο υψηλή ποιότητα λογισμικού. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του λογισμικού. Συσχέτιση χαμηλής ποιότητας και συντήρησης λογισμικού. Τρόποι με τους οποίους η ποιότητα αυτή διασφαλίζεται. Λόγοι για τους οποίους η ποιότητα είναι δύσκολο να βασισθεί στην ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των κριτηρίων-παραγόντων. Διασφάλιση της ποιότητας μέσω ελέγχων και αξιοπιστίας λογισμικού. Μετρικές ποσοτικοποίησης της ποιότητας λογισμικού. Γενικά περί ελέγχου λογισμικού, επισκόπηση επαλήθευσης και επικύρωσης λογισμικού στον κύκλο ζωής του λογισμικού, μέθοδοι τυπικής επαλήθευσης σε αντιδιαστολή με τις τεχνικές ελέγχου, σημασία συστηματικών μεθόδων ελέγχου, τεχνικές ανάλυσης προγραμμάτων, τεχνικές ελέγχου λογισμικού, γένεση δεδομένων ελέγχου. Σύγκριση τεχνικών ελέγχου, αξιοπιστία λογισμικού, σύγκριση αξιοπιστίας υλικού - λογισμικού, ανάπτυξη μοντέλων αξιοπιστίας, εκτίμηση παραμέτρων μοντέλων και πρόβλεψη επιπέδων αξιοπιστίας, σύγκριση μοντέλων, συσχέτιση αξιοπιστίας και τεχνικών ελέγχου, εφαρμογή ελέγχου λογισμικού και αξιοπιστίας σε λογισμικό κρίσιμων συστημάτων. Τρόποι αντιμετώπισης ελέγχου λογισμικού αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων, λογισμικού βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Πως οι νέες μεθοδολογίες όπως η UML μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Διδάσκων: Μήτρου Λ. Εξάμηνο: Δ

Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πληροφορίας:

Πλαίσιο, έννοιες, θεσμοί του δικαίου.

Το «Σύνταγμα» της Κοινωνίας της Πληροφορίας:

Πρόσβαση στην πληροφορία, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία απορρήτου επικοινωνιών. Η νομική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων.

Ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Επιτήρηση επικοινωνιών εργαζομένων, ζητήματα εναρμόνισης και σύγκρουσης μεταξύ απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ελευθερία του λόγου στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με έμφαση σε ζητήματα διήθησης πληροφοριών, διάδοσης πληροφορίας και ανταλλαγής απόψεων μέσω Διαδικτύου. Παράνομο και αθέμιτο περιεχόμενο. Νομικά ζητηματα διαχείρισης ταυτότητας στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών υπογραφών. Ειδικά ζητήματα ηλεκτρονικών συμβάσεων. Ζητήματα δικαίου ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση σε ζητήματα ευθύνης, πληροφόρησης και διαφήμισης.

Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας:

Προστασία λογισμικού, βάσεων δεδομένων, ευρεσιτεχνίες λογισμικού, νομικά ζητήματα ανοιχτού λογισμικού, άδειες ανοιχτού λογισμικού. Ζητήματα εγκληματικότητας και ποινικού δικαίου. Δικανική Πληροφορική (Forensics). Ζητήματα δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Νομικά ζητήματα ανταγωνισμού, αδειοδοτήσεις. Δικαιώματα και υποχρεώσεις παρόχων και χρηστών.

Διδάσκων: Μηλιώτης Π. Εξάμηνο: Δ

Οργανισμός και πληροφορία:

Ρόλος, ροή και εξέλιξη των δεδομένων και της πληροφορίας στον οργανισμό, Επιδράσεις της πληροφορίας στον οργανισμό, Τεχνολογίες πληροφορικής και οργανωτικός μετασχηματισμός. Τα οικονομικά της πληροφορικής.

Εξωτερική ανάθεση (outsourcing):

Το κόστος συναλλαγής και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, Κανόνες εξωτερικής ανάθεσης.

Αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης:

NPV, IRR, payback, rate of return, κ.λπ.).

Αξιολόγηση έργων πληροφορικής, ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση, προ-αξιολόγηση και μετά-αξιολόγηση:

Διαδικασία κατάρτισης επιχειρηματικής πρότασης, Διαδικασία λήψης απόφασης επένδυσης και ανάλυση κόστους-οφέλους, Απτά και μη απτά οφέλη, Διαχείριση κινδύνων.

Οργανωσιακά θέματα και έργα πληροφορικής:

Καθορισμός αρμοδιοτήτων, Ρόλος και δομή του τμήματος IT, ευθυγράμμιση επιχειρηματικής στρατηγικής και έργων πληροφορικής, και κρίσιμοι οργανωσιακοί παράγοντες για την επιτυχία τους.

Διδάσκων: Β. Βασσάλος Εξάμηνο: A

Περιεχομενο:

Εξατομικευση περιεχομενου και συστασεις (Collaborative filtering), μηχανικη μαθηση για το γραφημα του Παγκ. Ιστου (pagerank, graph clustering, community detection, degeneracy, spreading, graph kernels), Προχωρημενες μεθοδοι εξορυξης κειμενου για τον Παγκ. Ιστο (graph of words, εφαρμογες σε Information retrieval , keyword extraction, summarization - twitter).

Προτεινομενη Βιβλιογραφια:

Βιβλια
- Principles of Data Mining , David Hand, Heikki Mannila, and Padhraic Smyth, MIT Press, August 2001.
- Learning from Data – Y. Abu-Mostafa, M. Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin,
- Managing and Mining Graph Data (Advances in Database Systems) 2010th Editioν, Charu Aggarwal (Editor), Haixun Wang (Editor)

Αρθρα:

- Text Categorization as a Graph Classification Problem, MV Francois Rousseau, Emmanouil Kiagias, ACL 2015
- Vulnerability assessment in social networks under cascade-based node departures FD Malliaros, M Vazirgiannis EPL (Europhysics Letters) 110 (6), 68006
- Degeneracy-Based Real-Time Sub-Event Detection in Twitter Stream P Meladianos, G Nikolentzos, F Rousseau, Y Stavrakas, M Vazirgiannis Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media 2015
- Main Core Retention on Graph-of-Words for Single-Document Keyword Extraction F Rousseau, M Vazirgiannis, Advances in Information Retrieval, 382-393
- Clustering and community detection in directed networks: A survey, FD Malliaros, M Vazirgiannis, Physics Reports 533 (4), 95-142
- Graph-of-word and TW-IDF: new approach to ad hoc IR, F Rousseau, M Vazirgiannis, Proceedings of the 22nd ACM CIKM, 9, 2013
- Match the news: a firefox extension for real-time news recommendation, M Karkali, D Pontikis, M Vazirgiannis, Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference, 2013
- D-cores: measuring collaboration of directed graphs based on degeneracy, C Giatsidis, DM Thilikos, M Vazirgiannis Knowledge and information systems 35 (2), 311-343
- Advanced graph mining for community evaluation in social networks and the web, C Giatsidis, FD Malliaros, M Vazirgiannis Proceedings of the sixth ACM WWW conference, 3, 2013
- Search in BigData^2-When Big Text meets Big Graph, C Giatsidis, FD Malliaros, F Rousseau, M Vazirgiannis World Summit on Big Data and Organization Design

Διδάσκων: Ι. Κουτσόπουλος Εξάμηνο: B

Η μηχανική μάθηση αφορά την μελέτη υπολογιστικών μεθόδων που μαθαίνουν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα μέσω της μάθησης από δεδομένα. Στόχος αυτού του μεταπτυχιακού μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές βασικές μεθόδους μηχανικής μάθησης και συγκεκριμένα τεχνικές μάθησης με επίβλεψη και χωρίς επίβλεψη. Iδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τεχνικές που βασίζονται σε πιθανοτικά μοντέλα και στατιστικές μεθόδους, σε Bayesian στατιστική, μεθόδους πυρήνων και πιθανοτικά γραφικά μοντέλα.

Οι επιμέρους τεχνικές που θα μελετηθούν διεξοδικά είναι:

παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας γραμμικά μοντέλα και Gaussian διαδικασίες, κατηγοριοποίηση χρησιμοποιώντας περιγραφικές και διαχωριστικές μεθόδους όπως κατηγοριοποίηση κατά Bayes και μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας χρησιμοποιώντας μίξεις κατανομών και τον αλγόριθμο προσδοκίας-μεγιστοποίησης, μοντέλα κρυμμένων μεταβλητών για μείωση διάστασης, κρυμμένα μοντέλα Markov και τεχνικές δειγματοληψίας Monte Carlo.

Διδάσκων: Μαριάς Ι. Εξάμηνο: B

Εισαγωγή και εννοιολογική θεμελίωση. Επιθέσεις στο Διαδίκτυο, τον παγκόσμιο ιστό και σε πληροφοριακά συστήματα.

Ασφάλεια υπολογιστών:

Απειλές, ευπάθειες, επιθέσεις. Τεχνικές Προάσπισης Ιδιωτικότητας (ΡΕΤ). Στοιχεία ασφάλειας λειτουργικών συστημάτων (Unix, Windows). Ασφάλεια λογισμικού και κινητός κώδικας. Malware. Στοιχεία ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων (επιθέσεις, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα). Δικτυακές επιθέσεις (DoS/Spam/phising) και αντίμετρα. ΝΑΤs/Firewalls IDS/IPS. Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα Ασφάλεια σε δίκτυα αισθητήρων και σε τεχνολογίες RFID. Διαχείριση ταυτοτήτων (Shibboleth και Liberty Aliance, SSO). Συστήματα εκτίμησης εμπιστοσύνης (Bit-Torrent/Eigen-Trust). Ασφάλεια σε κατανεμημένα συστήματα (P2P). Σενάρια επίθεσης σε πληροφοριακό σύστημα (θεωρεία πέντε φάσεων, Scanning, buffer overflow, Rootkits) και πρακτική άμυνας. Honeypots. Εισαγωγή στο Trusted Computing. Πλαίσια ασφάλειας Java και .ΝΕΤ. OWASP.

Διδάσκων: Παπαθεοδώρου Χ. Εξάμηνο: B

Εισαγωγή στα μεταδεδομένα, το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core – προφίλ εφαρμογών. Κωδικοποίηση μεταδεδομένων με τη γλώσσα XML. Τα πρότυπα MODS και EAD. Θεματικοί όροι και Θεματικές γλώσσες, προ-συνδυασμένες, υστερο-συνδυασμένες θεματικές γλώσσες. Σημασιολογικές σχέσεις στις θεματικές γλώσσες. Αρχεία καθιερωμένων όρων - το πρότυπο MADS. Ταξινομίες και ταξινομικά συστήματα, τα πρότυπα DDC και UDC. Πολυεδρική ταξινόμηση, το πρότυπο LC. Θεματικές επικεφαλίδες. Το πρότυπο των θησαυρών, παραδείγματα και εφαρμογές θησαυρών. Πολυεδρικοί θησαυροί. Εισαγωγή στο σημασιολογικό ιστό. Το πρότυπο RDF. Κωδικοποίηση θησαυρών με το πρότυπο SKOS. Θεματικοί χάρτες και το πρότυπο XTM. Οντολογίες, γλώσσες οντολογιών RDF Schema και OWL. Επερωτήσεις και συλλογισμοί στο σημασιολογικό ιστό. Αναπαράσταση γνώσης με κανόνες και πλαίσια και στο σημασιολογικό ιστό – οι γλώσσες RuleML και F-Logic. Κοινωνικές ταξινομίες στο web2.0.

Διδάσκων: Τατσιόπουλος Η. Εξάμηνο: B

Δομή και λειτουργίες της επιχείρησης – πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Εισαγωγή στα συστήματα ERP, παρουσίαση συστήματος SAP/R3.
Μορφές βιομηχανικής οργάνωσης, επιτελικές λειτουργίες της παραγωγής. Αρχές προγραμματισμού παραγωγής.

Βάση δεδομένων παραγωγής:

πίνακες υλικών, φασεολόγια, μέσα παραγωγής. Απεικόνιση και διαχείριση αυτών στα συστήματα ERP.
Αρχιτεκτονική ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ARIS. Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ERP, ASAP.

Εφοδιαστική αλυσίδα:

εξυπηρέτηση πωλήσεων, διαχείριση αποθεμάτων, διανομή, προμήθειες, μεταφορές. Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής διαχείρισης.

Διδάσκοντες: Θ. Αποστολόπουλος & Α. Καραγιαννάκη Εξάμηνο: B

Σκοπός του μαθήματος είναι γνωρίσει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες σχετικά με θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας και να παρουσιάσει αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογής ώστε να κατανοήσουν τον θεμελιώδη ρόλο της τεχνολογίας και καινοτομίας στην ανάπτυξη οργανισμών και χωρών καθώς και τις επιπτώσεις τους στην λειτουργία και απόδοσή τους.

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

α) Βασικές έννοιες, ορισμοί και δείκτες στους τομείς Ερευνας και Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Kαινοτομίας
β) Στατικά και Δυναμικά μοντέλα καινοτομίας
γ) Στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων
δ) Εννοιες, σκοπός και τεχνικές της τεχνολογικής πρόβλεψης
ε) Καινοτομία και πνευματική ιδιοκτησία
στ) Συγκριτική παρουσίαση συστημάτων καινοτομίας διαφόρων χωρών.

Διδάσκων: Καλαμπούκης Θ. Εξάμηνο: B

Boolean ανάκτηση, λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες (ανεστραμμένα αρχεία), αυτόματη κατασκευή ευρετηρίων, απόδοση βαρών στις λέξεις ενός κειμένου, το μοντέλο του διανυσματικού χώρου, αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης, βελτίωση ανάκτησης με ανάδραση βάση των σχετικών ανακτηθέντων κειμένων, πιθανολογική ανάκτηση πληροφορίας, λανθάνουσα σημασιολογική ευρετηρίαση, ανάκτηση στον παγκόσμιο ιστό, Ανάλυση Συνδέσμων. Κατανεμημένη ανάκτηση πληροφορίας Κατηγοριοποίηση Κειμένων (ταξινομητές με βάση παραδείγματα, γραμμικοί και μη γραμμικοί ταξινομητές).
Εφαρμογές (Ανάκτηση από μικρά τμήματα κειμένων (snippets), Αυτόματη μετάφραση μικρών ερωτημάτων, Διαγλωσσική ανάκτηση πληροφορίας, Εξόρυξη γνώμης (opinion mining), Ανάδραση με σχετική πληροφορία (relevance feedback), Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence). Παρουσιάσεις Ερευνητικών άρθρων από τους φοιτητές

Διδάσκων: Δρίτσας Σ. Εξάμηνο: Γ

Α. Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων Η σημασία, οι στόχοι και τα οφέλη του ελέγχου ΠΣ, διαφορετικά είδη ελέγχου ΠΣ. Τομεακά πλαίσια διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και η σχέση τους με τον έλεγχο ΠΣ. Η λειτουργία του ελέγχου ΠΣ σε ένα οργανισμό. Σχεδιασμός ελέγχου ΠΣ, πλάνο και έκταση ελέγχου, νομικά και κανονιστικά θέματα. Απαιτούμενες δεξιότητες. Τεχνικά θέματα και μηχανισμοί ελέγχου ΠΣ. Πλαίσια ελέγχου προσανατολισμένα σε πόρους ΠΣ και σε διεργασίες ΠΣ. Σύγκριση και συγκλίσεις προσεγγίσεων. Πρότυπα πλαίσια στο χώρο της Ελεγκτικής ΠΣ. Διαδικασίες ελέγχου ΠΣ. Κατηγοριοποίηση των μηχανισμών ελέγχου. Διεξάγου ελέγχου ΠΣ. Κατηγοριοποίηση ελέγχων ΠΣ, διαφορές και ομοιότητες. Προγράμματα ελέγχου. Περιορισμοί και κίνδυνοι κατά τον έλεγχο. Έλεγχος και πιστοποίηση συστημάτων και ελεγκτών ΠΣ. Ε&ΤΑ στη γνωστική περιοχή.

Διδάσκων: Σταμούλης Γ. Εξάμηνο: B

Οι ψηφιακές επικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών βρίσκονται σήμερα σε μία καθολική επανάσταση. Η επικράτηση του Διαδικτύου, η ταχεία εισδοχή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών και η απελευθέρωση της αγοράς είναι μερικές από τις νέες συνθήκες που καθορίζουν την διαμόρφωση νέων μοντέλων υπηρεσιών που επηρεάζουν την στρατηγική των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Βασικό χαρακτηριστικό είναι πως οι νέες δικτυακές υπηρεσίες λειτουργούν σε ένα διασκορπισμένο περιβάλλον, όπου αποφάσεις λαμβάνονται αυτόνομα, με οικονομικά κίνητρα. Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου τα δικτυακά συστήματα λειτουργούσαν και βελτιστοποιούνταν με κεντρικό έλεγχο, σήμερα η λειτουργία τους διέπεται από τους κανόνες μιας οικονομίας όπου κάθε οντότητα ακολουθεί την δικιά της στρατηγική. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δημιουργήσει το υπόβαθρο ώστε ο σπουδαστής να καταλάβει τα νέα θέματα οικονομικής φύσεως που προκύπτουν από τις εξελισσόμενες τεχνολογίες επικοινωνιών και τις νέες εφαρμογές.

Διδάσκων: Σταμούλης Γ. Εξάμηνο: B

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η σε βάθος κατανόηση των νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των βασικών αρχών και επιδιώξεων της Ρυθμιστικής Πολιτικής, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής της στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει και των πρόσφατων εξελίξεων στις τεχνολογίες και στο Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά διδάσκονται:

α) Εισαγωγικά οικονομικά υποδείγματα και οικονομικά υποδείγματα ρύθμισης.
β) Τεχνολογικά ζητήματα διαχείρισης φάσματος και δημοπρασίες για πώληση φάσματος και άλλων σπανίων πόρων.
γ) Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband access) και εφαρμογές που εξυπηρετούν (π.χ. triple-play), και αποδεσμοποίηση (unbundling) υπηρεσιών τοπικού βρόχου.
δ) Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ρύθμισης και ανταγωνισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
ε) Σημαντική ισχύς στην αγορά και σχετικές αγορές και ζητήματα περί κόστους και ρύθμισης της τιμής των υπηρεσιών βάσει αυτού.
στ) Τεχνολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τηλεφωνία και μισθωμένες γραμμές.
ζ) Τεχνολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα για δίκτυα Νέας Γενεάς και triple-play υπηρεσιών.
η) Άλλα ζητήματα, όπως καθολική υπηρεσία (universal service) και ουδετερότητα δικτύου (network neutrality).

Διδάσκοντες: Γ. Πολύζος & Γ. Ξυλωμένος Εξάμηνο: B

Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις με άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις.

Ορισμοί και ιδιότητες τύπων μέσων (επικοινωνίας) και ροών δεδομένων:

ήχος (φωνή), εικόνες και γραφικά, video και κινούμενα σχέδια, συσκευές καταχώρησης (εγγραφής) και παρουσίασης (προβολής).

Κωδικοποίηση και συμπίεση:

στοιχεία κωδικοποίησης πηγής και διαύλου, συνοπτική παρουσίαση τεχνικών συμπίεσης κειμένου, JPEG, MPEG (1, 2, 4).

Επικοινωνίες και δίκτυα πολυμέσων:

απαιτήσεις και χαρακτηριστικά κίνησης (φορτίου) εφαρμογών πολυμέσων, ποιότητα υπηρεσιών (μεταγωγή πακέτου και κυκλώματος, στατιστική πολύπλεξη, τεχνολογία ATM, τεχνολογία Διαδικτύου, πολυμέσα στον Παγκόσμιο Ιστό, επικοινωνίες πολλαπλών αποδεκτών με πολυμέσα.

Συγχρονισμός:

δια-μεσικός (μεταξύ διαφόρων μέσων), ενδο-μεσικός (μεταξύ οντοτήτων του ίδιου μέσου), γλώσσα SMIL. Περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη. Εφαρμογές πολυμέσων. Mobile multimedia.

Διδάσκων: Ανδρουτσόπουλος Ι. Εξάμηνο: B

Το μάθημα ασχολείται με αλγορίθμους, μοντέλα και συστήματα επεξεργασίας και παραγωγής κειμένων φυσικής γλώσσας και ομιλίας. Μέθοδοι γλωσσικής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε μηχανές αναζήτησης και συστήματα ερωταποκρίσεων, κατά την εξόρυξη γνώμης από κοινωνικά δίκτυα, σε συστήματα προφορικών διαλόγων, αυτόματης μετάφρασης κ.λπ. Η γλωσσική τεχνολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική στα πληροφοριακά συστήματα, γιατί οι γνώσεις ενός οργανισμού διατυπώνονται σε μεγάλο βαθμό σε φυσική γλώσσα (π.χ. σε πρακτικά συναντήσεων, αναφορές, κανονισμούς, συμβόλαια, περιγραφές προϊόντων, εγχειρίδια, δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Επίσης, η επικοινωνία με τους πελάτες μιας εταιρείας γίνεται κυρίως μέσω φυσικής γλώσσας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κέντρων, ιστοσελίδων παρουσίασης προϊόντων, ιστολογίων και κοινωνικών δικτύων όπου οι πελάτες σχολιάζουν προϊόντα). Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εφαρμοσμένα συστήματα γλωσσικής τεχνολογίας. Θα διαθέτουν επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο για να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία στη γλωσσική τεχνολογία.

Ύλη του μαθήματος:
1. Γλωσσικά μοντέλα, ορθογραφική διόρθωση, κανονικοποίηση κειμένων.
2. Κατηγοριοποίηση, παλινδρόμηση, επισημείωση ακολουθιών για κείμενα.
3. Συντακτική, σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση.
4. Στατιστική μηχανική μετάφραση.
5. Εξαγωγή πληροφοριών και εξόρυξη γνώμης.
6. Συστήματα ερωταποκρίσεων, παραγωγής περιλήψεων, παραγωγής κειμένων από παραστάσεις γνώσεων.
7. Αναγνώριση ομιλίας και συστήματα προφορικών διαλόγων.

Διδάσκοντες : Γ. Πολύζος & Γ. Ξυλωμένος Εξάμηνο: B

Κατανεμημένα συστήματα:

Ορισμός, μοντέλα κατανεμημένης επεξεργασίας, κατανομή φόρτου, αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Κατανεμημένα συστήματα αντικειμένων:

Δικτύωση, πολυνημάτωση, απομακρυσμένη κλήση αντικειμένων με Java, συστήματα κινητών πρακτόρων.

Κινητά συστήματα:

Κυψελικές επικοινωνίες, μεταβίβαση κλήσεων, ασύρματα σφάλματα, απόδοση τεχνολογιών IP πάνω από κινητά συστήματα.

Συστήματα ομοτίμων:

δεδομενοκεντρικά δίκτυα και δρομολόγηση, αδόμητα ομότιμα συστήματα, κατανεμημένοι πίνακες κατακερματισμού.

Εφαρμογές ομότιμων συστημάτων:

αναζήτηση και διανομή περιεχόμένου, πολυεκπομπή, κατανεμημένη αποθήκευση. Περιβάλλοντα και συστήματα προγραμματισμού κινητών και διάχυτων συστημάτων.

Διδάσκων: Ντούσκας Εξάμηνο: Δ

Εξοικείωση με τις έννοιες των ψηφιακών πειστηρίων. Εξοικείωση με τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας. Εξοικείωση με τις διαδικασίες και εργαλεία ανάλυσης και εξέτασης ψηφιακώνπειστηρίων. Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Περιστατικών. Διαδικασία συλλογής και κατάσχεσης αποδεικτικών στοιχείων. Αποθήκευση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων. Ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων. Τεκμηρίωση τελικής έκθεσης.

Διδάσκων: Βασσάλος Β.Εξάμηνο: Δ

Συστήματα διαχείρισης συναλλαγών: Ανάνηψη, πεσσιμιστικός έλεγχος ταυτοχρονισμού, οπτιμιστικές τεχνικές ελέγχου ταυτοχρονισμού, κλείδωμα δέντρων. Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, συστήματα ολοκλήρωσης και δίκτυα ομοτίμων. Επεξεργασία επερωτήσεων και διαχείριση συναλλαγών. Επεξεργασία ημιδομημένων δεδομένων