ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2017-2018

08/09/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2017-2018
Ανακοίνωση-Περίληψη προκήρυξης

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.

1.    Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2017.

2.    Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

3.    Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή ή/και την Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών,  τυχχόν επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ.) Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειόμενων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγούμενων σταδίων.

4.    Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται στις εξής γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις):

1.    Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων
2.    Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
3.    Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
4.    Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
5.    Συστήματα Διαχείρισης  Γνώσης
6.    Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

5.    Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

6.    Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η συνολική συνεισφορά ανέρχεται στο ποσό των 7.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά (ανά εξάμηνο). Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμμα¬τος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

7.    Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.

8.    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 11 Σεπτέμβρη 2017, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
    α.     Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr  και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος).
    β.     Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
    γ.     Aντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυ¬νη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2017.
    δ.     Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
    ε.      Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
    στ.     Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
    ζ.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
    η.    Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.).
    θ.    Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λό¬γοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
    ι.     Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η πολύ κα-λή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cam¬bridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέ¬τοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας.
   
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου οι ε¬πι¬τυ¬χόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ θα γίνει στο τέλος Σεπτέμβρη. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε κα¬μία περίπτωση στον υποψήφιο. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που τυ¬χόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές - κατ’ εξαίρεση - και αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια εισαγωγής που ισχύουν για το Τμήμα αυτό.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμ-μα¬τεί¬α Με¬ταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Ιωάννα Λέλλου. Η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις μεταξύ 31 Ιουλίου-18 Αυγούστου 2017.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη σε pdf.

/admin/dsContent/UserData/97316/ΠΜΣ ΠΣ (PT) Προκήρυξη 2017-18 v.1.3.pdf