ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η.Υ., Οικονομικών, Διοικητικών και Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί και απόφοιτοι ΤΕΙ Πληροφορικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία και περιεχόμενο μαθημάτων
 • Συνάφεια αντικειμένου πτυχίου
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον Certificate in Advanced English ή κάποιον αντίστοιχο τίτλο)
 • Συστατικές επιστολές
 • Τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης)
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία (πρόγραμμα μερικής φοίτησης)
 • Προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τα 35 άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος σε κάθε κατηγορία (πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (Διευθυντής)
 • Καθηγητής Θεόδωρος Αποστολόπουλος
 • Καθηγητής Πάνος Κωνσταντοπουλος
 • Καθηγητής Ευάγγελος Μαγείρου
 • Καθηγητής Νίκος Μαλεύρης
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Κωτίδης
 • Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Ξυλωμένος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ