Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργούν από το 1985 μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθμίδας. Αίτηση εγγραφής στον κύκλο σπουδών του Διδακτορικού Διπλώματος μπορούν να υποβάλλουν οι απόφοιτοι του κύκλου σπουδών Μ.Δ.Ε. των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. στην Πληροφορική από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η προετοιμασία ερευνητών Πληροφορικής οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, εργαζόμενοι απρόσκοπτα σε ένα γνωστικό χώρο που χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται με:

 • Παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων και σεμιναρίων που θα εμπεδώσουν το βάθος, αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό υπόβαθρο ενός ερευνητή της Πληροφορικής.
 • Εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η διδακτορική διατριβή, θα πρέπει να αναλύει την εμπειρία διεξαγωγής ερευνητικής προσπάθειας και να αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι τουλάχιστον πέντε (5) εξάμηνα μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί παράταση ενός ακόμη έτους από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Ασθένειες, ειδικές άδειες και αναβολές σπουδών κρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατά περίπτωση.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Υποψηφίων Διδακτόρων με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Παροχή πρόσβασης σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου.
 • Εξασφάλιση χώρου εργασίας και κατάλληλου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους.
 • Χρηματοδότηση της συμμετοχής τους σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
 • Παροχή οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή υποτροφίας ή αμοιβής για συμμετοχή σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά πρόγραμμα, όπου αυτό είναι δυνατόν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τρεις φορές ανά έτος (Σεπτέμβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο), τα μέλη ΔΕΠ προτείνουν επιστημονικές περιοχές για νέες διδακτορικές διατριβές και η Γ.Σ.Ε.Σ εγκρίνει την προκήρυξη των νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Οι απόφοιτοι των κύκλων σπουδών Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Πληροφορικής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και εκτός των παραπάνω προθεσμιών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας είναι:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
 • Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ.
 • Τίτλοι σπουδών ή επικυρωμένα αντίγραφα τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων και άλλων δημοσιεύσεων.

Με την προκήρυξη των θέσεων η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος ορίζει εισηγητική επιτροπή επιλογής των υποψηφίων. Η επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των υποψηφίων και υποβάλλει εντός μηνός πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση. Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, πέραν της αξιολόγησης των παραπάνω δικαιολογητικών η επιτροπή έχει την ευχέρεια να πραγματοποιεί:

 • Εξετάσεις πάνω σε γνώσεις σχετικές με την γνωστική περιοχή του διδακτορικού.
 • Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Μετά την έγκριση της επιλογής ενός Υποψηφίου Διδάκτορα από τη Γ.Σ.Ε.Σ καθορίζεται το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, βαθμίδας τουλάχιστον Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. ετήσιες εκθέσεις προόδου. Κατά την διάρκεια των σπουδών του κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας έχει τη δυνατότητα, ύστερα από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., να αλλάξει ερευνητικό πεδίο ή και επιβλέποντα. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι και πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Σε όλους τους Υποψήφιους Διδάκτορες, αντί της χρέωσης διδάκτρων, η Γ.Σ.Ε.Σ. αναθέτει τον ακόλουθο υποχρεωτικό φόρτο:

 • Επικουρικό έργο: εβδομαδιαία φροντιστήρια, διόρθωση ασκήσεων και εξέταση εργασιών.
 • Εποπτεία εξετάσεων: δύο έως τρεις επιτηρήσεις ανά εξεταστική περίοδο.

Σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας μπορεί να αναλαμβάνει πρόσθετο φόρτο. Ο φόρτος αυτός θα σχετίζεται με τις ερευνητικές του δραστηριότητες και τον χώρο εργασίας του και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Εποπτεία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.
 • Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίου.
 • Οργάνωση συνεδρίων.

Γίνεται προσπάθεια να εξισορροπείται ο φόρτος μεταξύ των Υποψηφίων Διδακτόρων (για παράδειγμα, αποφεύγεται η ανάθεση στον ίδιο Υποψήφιο Διδάκτορα δύο μαθημάτων μεγάλου φόρτου το ίδιο έτος). Η ανάθεση του φόρτου γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Στο τέλος κάθε εξαμήνου αποστέλλεται κατάλογος στη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών με τον περατωμένο φόρτο κάθε Υποψηφίου Διδάκτορα ο οποίος αρχειοθετείται και συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες αναφορές προόδου. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας απαλλάσσεται του φόρτου αυτού κατά τη συγγραφή της διατριβής του, αλλά μόνο για ένα εξάμηνο κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

1. Κύκλος Διδακτορικών Μαθημάτων

Κάθε ΥΔ υποχρεούται να παρακολουθήσει έναν Κύκλο Διδακτορικών Μαθημάτων που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστον σε 30 διδακτικές μονάδες, 18 από τις οποίες αντιστοιχούν σε ένα ατομικώς καθορισμένο σύνολο μαθημάτων «πυρήνα», ενώ οι υπόλοιπες 12 μονάδες αντιστοιχούν σε μαθήματα που επιλέγονται μεταξύ όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων των ΠΜΣ του Τμήματος και των μαθημάτων των αναγνωρισμένων από το Τμήμα μέσω Erasmus μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΣ, οι 12 μονάδες (ή μέρος τους) μπορούν επίσης να αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΟΠΑ ή άλλων πανεπιστημίων ή μαθήματα μελέτης (reading courses). Τα μαθήματα μελέτης εξετάζονται από επιτροπή διδασκόντων που καθορίζει η ΕΔΣ σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Μέχρι 6 διδακτικές μονάδες μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα μελέτης (reading courses).

Η ΓΣΕΣ καθορίζει, με εισήγηση της ΕΔΣ, έναν κατάλογο μαθημάτων πυρήνα, τα οποία καλύπτουν κατά περιοχή απαραίτητες προχωρημένες γνώσεις και από τον οποίο επιλέγονται εκείνα που θα παρακολουθήσει κάθε ΥΔ. Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στα επιστημονικά αντικείμενα των τριών τομέων του Τμήματος. Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει μαθήματα πυρήνα από τουλάχιστον δυο από τις τρεις ενότητες. Τα μαθήματα πυρήνα που ολοκληρώθηκαν σε προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές του ΥΔ στο ΟΠΑ προσμετρώνται για το σύνολο των διδακτικών μονάδων μαθημάτων πυρήνα που υποχρεούται να ολοκληρώσει ο ΥΔ.

Σε ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή η υποκατάσταση μαθημάτων πυρήνα με άλλα εκτός καταλόγου. Ο κατάλογος μαθημάτων πυρήνα επικαιροποιείται ετησίως.

Ο καθορισμός των διδακτορικών μαθημάτων πυρήνα που πρέπει να παρακολουθήσει ο κάθε ΥΔ γίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή σε συνεργασία με την ΕΔΣ. Η επιλογή των υπόλοιπων μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο ΥΔ γίνεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Η ολοκλήρωση του Κύκλου Διδακτορικών Μαθημάτων είναι επιτυχής αν ο Μ.Ο. βαθμολογίας του ΥΔ στα μαθήματα πυρήνα είναι τουλάχιστον 6 και στα μαθήματα επιλογής τουλάχιστον 6.5.

Αναγνώριση μαθημάτων: Η ΕΔΣ, κατόπιν αιτήσεως του ΥΔ, εισηγείται προς τη ΓΣΕΣ την αναγνώριση ορισμένων μαθημάτων, τα οποία αυτός έχει παρακολουθήσει κατά τις προηγούμενες σπουδές του, για τη μερική κάλυψη της απαίτησης παρακολούθησης Κύκλου Διδακτορικών Μαθημάτων. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση άνω των 6 διδακτικών μονάδων μαθημάτων πυρήνα.

Ανεξαρτήτως των υπολοίπων προϋποθέσεων και των προηγούμενων κύκλων σπουδών του ΥΔ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση τουλάχιστον 12 διδακτικών μονάδων του Κύκλου Διδακτορικών Μαθημάτων από κάθε ΥΔ μετά την εγγραφή του στο πρόγραμμα.

2. Φάσεις Διδακτορικών Σπουδών

Φάση Α

Μαθήματα: Ο ΥΔ παρακολουθεί εντός των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων των διδακτορικών του σπουδών τα διδακτορικά μαθήματα πυρήνα που του έχουν ανατεθεί. Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της προόδου του και την εξειδίκευση ή τροποποίηση των απαιτήσεων.

Εξέταση Ερευνητικής Ετοιμότητας: Κάθε ΥΔ υποβάλλεται στο τέλος του 3ου ή 4ου εξαμήνου, κατά μήνα Ιανουάριο ή Μάιο αντιστοίχως, σε προφορική Εξέταση Ερευνητικής Ετοιμότητας (πέραν των εξετάσεων των μαθημάτων) ενώπιον επιτροπής, βασισμένη σε αρχική έρευνα/επισκόπηση που έχει εκτελέσει ως τότε στην επιστημονική περιοχή της διατριβής του υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή. Η έρευνα/επισκόπηση συνοψίζεται σε έκθεση περίπου 5.000 λέξεων που υποβάλλεται στην επιτροπή της εξέτασης πριν την προφορική εξέταση. Προϋπόθεση για την εξέταση αυτή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτορικών μαθημάτων πυρήνα.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ερευνητικής Ετοιμότητας ορίζεται για κάθε ΥΔ από τη ΓΣΕΣ και αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, ένα μέλος της ΕΔΣ και έναν ακόμη καθηγητή του Τμήματος που επιλέγεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή σε συνεργασία με την ΕΔΣ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ερευνητικής ετοιμότητας κάθε εξεταστικής περιόδου ανακοινώνονται συνολικά από την ΕΔΣ. Για κάθε ΥΔ, το αποτέλεσμα της εξέτασης μπορεί να είναι: (α) επιτυχής εξέταση και έναρξη της Φάσης Β, (β) αποτυχία στην εξέταση με δυνατότητα επανάληψης της εξέτασης εντός εξαμήνου (κατά κανόνα με την ίδια Επιτροπή Εξέτασης) ή (γ) αποτυχία στην εξέταση και διαγραφή του ΥΔ από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Φάση Β

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Α, αρχίζει η Φάση Β των διδακτορικών σπουδών κατά την οποία ο ΥΔ ολοκληρώνει την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων των διδακτορικών σπουδών. Κατά τη Φάση Β, ο ΥΔ ολοκληρώνει και την παρακολούθηση των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, αν δεν έχει συμβεί αυτό ήδη από τη Φάση Α.

Στη διάρκεια της Φάσης Β, οι ΥΔ υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνάς τους σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από την ΕΔΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος για το σκοπό αυτό. Τα σεμινάρια υποχρεούνται να παρακολουθούν και οι ΥΔ της Φάσης Α.

Οι διδακτορικές σπουδές θα πρέπει να αποτελούν την κύρια και κατά το δυνατόν αποκλειστική απασχόληση των ΥΔ στη διάρκεια και των δύο φάσεων.

Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διάρκεια των διδακτορικών σπουδών καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ