ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Παπαϊωάννου Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
Πολύζος Γεώργιος Καθηγητής
Σταμούλης Γεώργιος Καθηγητής
Τατσιόπουλος Ηλίας Καθηγητής
Τίτσιας Μιχαήλ Λέκτορας
Φιτσιλής  Πανος Καθηγητής
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ