ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Κωτίδης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαγείρου Ευάγγελος Συνταξιοδοτηθής
Μαλεύρης Νικόλαος Καθηγητής
Μαριάς Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
Μαρκάκης Ευάγγελος Επίκουρος Καθηγητής
Μήλης Ιωάννης Καθηγητής
Μηλιώτης Παναγιώτης Καθηγητής
Μήτρου Λίλιαν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ξυλωμένος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαθεοδώρου Χρήστος Καθηγητής
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ