ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Δρίτσας  Στυλιανός - Διδάκτορας
e-mail: sdritsas@aueb.gr
Τηλέφωνο:
Γραφείο:
Σύντομο Βιογραφικό:
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ασφάλεια
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ