ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Βασσάλος  Παρασκευάς - Επίκουρος Καθηγητής
e-mail: pvassal@aueb.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 187
Γραφείο: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
Σύντομο Βιογραφικό:
Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής και Διδακτορικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων με δομημένo (structure) πινάκα συντελεστών. Εύρεση προρρυθμιστών για την επίλυση με επαναληπτικές μεθόδους Toeplitz γραμμικών συστημάτων. Ανακατασκευή σήματος και εικόνας (signal-image reconstruction). Στοχαστικοί πίνακες που έχουν σχεδόν Toeplitz μορφή. Αριθμητική επίλυση συνήθων-μερικών διαφορικών εξισώσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ