ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστήματων και Ψηφιακά Πειστήρια
Διδάσκων: Δρίτσας Σ.
Εξάμηνο: B
Α. Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων
Η σημασία, οι στόχοι και τα οφέλη του ελέγχου ΠΣ, διαφορετικά είδη ελέγχου ΠΣ. Τομεακά πλαίσια διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και η σχέση τους με τον έλεγχο ΠΣ. Η λειτουργία του ελέγχου ΠΣ σε ένα οργανισμό. Σχεδιασμός ελέγχου ΠΣ, πλάνο και έκταση ελέγχου, νομικά και κανονιστικά θέματα. Απαιτούμενες δεξιότητες. Τεχνικά θέματα και μηχανισμοί ελέγχου ΠΣ. Πλαίσια ελέγχου προσανατολισμένα σε πόρους ΠΣ και σε διεργασίες ΠΣ. Σύγκριση και συγκλίσεις προσεγγίσεων. Πρότυπα πλαίσια στο χώρο της Ελεγκτικής ΠΣ. Διαδικασίες ελέγχου ΠΣ. Κατηγοριοποίηση των μηχανισμών ελέγχου. Διεξάγου ελέγχου ΠΣ. Κατηγοριοποίηση ελέγχων ΠΣ, διαφορές και ομοιότητες. Προγράμματα ελέγχου. Περιορισμοί και κίνδυνοι κατά τον έλεγχο. Έλεγχος και πιστοποίηση συστημάτων και ελεγκτών ΠΣ. Ε&ΤΑ στη γνωστική περιοχή.
Β. Ψηφιακά Πειστήρια
Στόχοι μαθήματος
• Εξοικείωση με τις έννοιες των ψηφιακών πειστηρίων
• Εξοικείωση με τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας
• Εξοικείωση με τις διαδικασίες και εργαλεία ανάλυσης και εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων
Ενότητες μαθήματος
1. Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Περιστατικών (Incident response methodology)
2. Διαδικασία συλλογής και κατάσχεσης αποδεικτικών στοιχείων (Evidence collection and seizure procedures)
3. Αποθήκευση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων (Storage of seized evidence)
4. Ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων (Analysis of evidence)
5. Τεκμηρίωση τελικής έκθεσης (Documentation and report creation)
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ