ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Γλωσσική τεχνολογία
Διδάσκων: Ανδρουτσόπουλος Ι.
Εξάμηνο: Δ
Το μάθημα ασχολείται με αλγορίθμους, μοντέλα και συστήματα επεξεργασίας και παραγωγής κειμένων φυσικής γλώσσας και ομιλίας. Μέθοδοι γλωσσικής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε μηχανές αναζήτησης και συστήματα ερωταποκρίσεων, κατά την εξόρυξη γνώμης από κοινωνικά δίκτυα, σε συστήματα προφορικών διαλόγων, αυτόματης μετάφρασης κ.λπ. Η γλωσσική τεχνολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική στα πληροφοριακά συστήματα, γιατί οι γνώσεις ενός οργανισμού διατυπώνονται σε μεγάλο βαθμό σε φυσική γλώσσα (π.χ. σε πρακτικά συναντήσεων, αναφορές, κανονισμούς, συμβόλαια, περιγραφές προϊόντων, εγχειρίδια, δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Επίσης, η επικοινωνία με τους πελάτες μιας εταιρείας γίνεται κυρίως μέσω φυσικής γλώσσας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κέντρων, ιστοσελίδων παρουσίασης προϊόντων, ιστολογίων και κοινωνικών δικτύων όπου οι πελάτες σχολιάζουν προϊόντα). Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εφαρμοσμένα συστήματα γλωσσικής τεχνολογίας. Θα διαθέτουν επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο για να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία στη γλωσσική τεχνολογία.

Ύλη του μαθήματος:
1. Γλωσσικά μοντέλα, ορθογραφική διόρθωση, κανονικοποίηση κειμένων.
2. Κατηγοριοποίηση, παλινδρόμηση, επισημείωση ακολουθιών για κείμενα.
3. Συντακτική, σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση.
4. Στατιστική μηχανική μετάφραση.
5. Εξαγωγή πληροφοριών και εξόρυξη γνώμης.
6. Συστήματα ερωταποκρίσεων, παραγωγής περιλήψεων, παραγωγής κειμένων από παραστάσεις γνώσεων.
7. Αναγνώριση ομιλίας και συστήματα προφορικών διαλόγων.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ