ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό
Διδάσκων: Βασσάλος Β.
Εξάμηνο: Δ
Γλώσσες προγραμματισμού στον ιστό: Javascript, JSP, PHP. Google APIs.
Διαχείριση και ρυθμίσεις λογισμικού εξυπηρέτησης ιστού και εφαρμογών (web/appserver software), συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαχείρισης πόρων και ρυθμίσεις ασφαλείας. Εφαρμοσμένη τεχνολογία λογισμικού για web-based εφαρμογές, το αρχιτεκτονικό πρότυπο REST, διατήρηση κατάστασης σε εφαρμογές REST, το σχεδιαστικό πρότυπο Model View Controller και υλοποίησή του στο Struts, το μοντέλο προγραμματισμού AJAX.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ