ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων και Ψηφιακά Πειστήρια
Διδάσκων: Δρίτσας Σ.
Εξάμηνο: Δ
Α. Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων

Η σημασία, οι στόχοι και τα οφέλη του ελέγχου ΠΣ, διαφορετικά είδη ελέγχου ΠΣ. Τομεακά πλαίσια διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και η σχέση τους με τον έλεγχο ΠΣ. Η λειτουργία του ελέγχουΠΣ σε ένα οργανισμό. Σχεδιασμός ελέγχου ΠΣ, πλάνο και έκταση ελέγχου, νομικά και κανονιστικά θέματα. Απαιτούμενες δεξιότητες. Τε­χνι­κά θέματα και μηχανισμοί ελέγχου ΠΣ. Πλαίσια ελέγχου προσανα­το­λι­σμέ­­να σε πόρους ΠΣ και σε διεργασίες ΠΣ. Σύγκριση και συγκλίσεις προσεγγίσεων. Πρότυπα πλαίσια στο χώρο της Ε­λεγ­­κτικής ΠΣ. Διαδικασίες ελέγχου ΠΣ. Κατηγοριοποίηση των μηχα­νι­σμών ελέγ­χου. Διε­­ξαγωγή ελέγχου ΠΣ. Κατηγοριοποίηση ελέγχων ΠΣ, διαφορές και ομοιό­τητες. Προγράμματα ελέγχου. Περιορισμοί και κίν­δυ­νοι κατά τον έλεγχο. Έ­λεγ­χος και πιστοποίηση συστημάτων και ελεγκτών ΠΣ. Ε&ΤΑ στη γνωστική περιοχή. Διαχείριση έργων: προσδιορισμός των αναγκών του έργου. Δημιουργία μελέτης σκοπι­μό­τητας. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και παραδοτέων ενός έργου, δημιουργία προϋπολογισμού. Μέθοδοι επιλογής αναδόχου. Οργάνωση της ομάδας εκτέλεσης του έργου. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων πληροφορικής (CPM, PERT, κομβικά δίκτυα), σχέση κόστους/διάρκειας έργου, διαχείριση πόρων. Παρακο­λού­θηση και αναθεώρηση του πλάνου του έργου. Διασφάλιση ποιότητας του έργου. Α­ντιμετώπιση προβλημάτων σε μεγάλα έργα, επαναπρογραμματισμός έργων.Ψηφιακά Πειστήρια

Στόχοι μαθήματος
• Εξοικείωση με τις έννοιες των ψηφιακών πειστηρίων
• Εξοικείωση με τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας
• Εξοικείωση με τις διαδικασίες και εργαλεία ανάλυσης και εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων
Ενότητες μαθήματος
1. Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Περιστατικών (Incident response methodology)
2. Διαδικασία συλλογής και κατάσχεσης αποδεικτικών στοιχείων (Evidence collection and seizure procedures)
3. Αποθήκευση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων (Storage of seized evidence)
4. Ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων (Analysis of evidence)
5. Τεκμηρίωση τελικής έκθεσης (Documentation and report creation)


Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ