ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Ρυθμιστικά θέματα τηλεπικοινωνιών
Διδάσκων: Σταμούλης Γ.
Εξάμηνο: Δ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η σε βάθος κατανόηση των νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των βασικών αρχών και επιδιώξεων της Ρυθμιστικής Πολιτικής, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής της στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει και των πρόσφατων εξελίξεων στις τεχνολογίες και στο Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά
διδάσκονται: α) Εισαγωγικά οικονομικά υποδείγματα και οικονομικά υποδείγματα ρύθμισης. β) Τεχνολογικά ζητήματα διαχείρισης φάσματος και δημοπρασίες για πώληση φάσματος και άλλων σπανίων πόρων. γ) Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband access) και εφαρμογές που εξυπηρετούν (π.χ.
triple-play), και αποδεσμοποίηση (unbundling) υπηρεσιών τοπικού βρόχου. δ) Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ρύθμισης και ανταγωνισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. ε) Σημαντική ισχύς στην αγορά και σχετικές αγορές και ζητήματα περί κόστους και ρύθμισης της τιμής των υπηρεσιών βάσει αυτού. στ) Τεχνολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τηλεφωνία και μισθωμένες γραμμές. ζ) Τεχνολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα για δίκτυα Νέας Γενεάς και . triple-play υπηρεσιών. η) Άλλα ζητήματα, όπως καθολική υπηρεσία (universal service) και ουδετερότητα δικτύου (network neutrality).
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ