ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Στρατηγική και οικονομική των συστημάτων πληροφοριών
Διδάσκων: Μηλιώτης Π.
Εξάμηνο: Δ
Οργανισμός και πληροφορία: Ρόλος, ροή και εξέλιξη των δεδομένων και της πληροφορίας στον οργανισμό, Επιδράσεις της πληροφορίας στον οργανισμό, Τεχνολογίες πληροφορικής και οργανωτικός μετασχηματισμός.
Τα οικονομικά της πληροφορικής.
Εξωτερική ανάθεση (outsourcing): Το κόστος συναλλαγής και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, Κανόνες εξωτερικής ανάθεσης.
Αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης: NPV, IRR, payback, rate of return, κ.λπ.).
Αξιολόγηση έργων πληροφορικής, ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση, προ-αξιολόγηση και μετά-αξιολόγηση: Διαδικασία κατάρτισης επιχειρηματικής πρότασης, Διαδικασία λήψης απόφασης επένδυσης και ανάλυση κόστους-οφέλους, Απτά και μη απτά οφέλη, Διαχείριση κινδύνων.
Οργανωσιακά θέματα και έργα πληροφορικής: Καθορισμός αρμοδιοτήτων, Ρόλος και δομή του τμήματος IT, ευθυγράμμιση επιχειρηματικής στρατηγικής και έργων πληροφορικής, και κρίσιμοι οργανωσιακοί παράγοντες για την επιτυχία τους.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ