ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Στοιχεία οργάνωσης επιχειρήσεων
Διδάσκων: Καπουτσής Η.
Εξάμηνο: B
Επισκόπηση του κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: Εξέλιξη των σχετικών θεωριών, ιστορική αναδρομή στις μεθόδους οργάνωσης και τις μεθόδους ανάλυσης, Αρχές οργάνωσης και οργανωσιακής συμπεριφοράς
Διοίκηση οργανισμών: Δομές, Επικοινωνία, Ηγεσία, Διαδικασίες λήψης απόφασης, Κίνητρα
Στρατηγικη: Κατάστρωση και αξιολόγηση στρατηγικών. Επιχειρηματικό σχέδιο. Στοιχειώδης αξιολόγηση επενδύσεων. Αβεβαιότητα και μέθοδοι αποτίμησής της.
Εμποριολογία (Μάρκετινγκ): Στρατηγικές σχεδίασης, προώθησης και διαφήμισης, τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών. Στρατηγικές προμηθειών. Ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έρευνες αγοράς και άλλες ποσοτικές μέθοδοι στον κλάδο.
Διοίκηση Προσωπικού: Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας. Δικαιώματα εργαζομένων – εργοδοτών. Κίνητρα, αξιολόγηση. Αξιολόγηση ανωτέρων στελεχών.
Αρχές Λογιστικής και Ελεγκτικής
Αρχές Δικαίου: Επισκόπηση σχετικών αρχών Εμπορικού, Εργατικού και Αστικού Δικαίου.
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Οι Επιχειρήσεις στον Κλάδο της Πληροφορικής και σε συναφείς κλάδους.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ