ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Διδάσκων: Μαλεύρης Ν.
Εξάμηνο: Δ
Τι εννοούμε με τον όρο υψηλή ποιότητα λογισμικού. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του λογισμικού. Συσχέτιση χαμηλής ποιότητας και συντήρησης λογισμικού. Τρόποι με τους οποίους η ποιότητα αυτή διασφαλίζεται. Λόγοι για τους οποίους η ποιότητα είναι δύσκολο να βασισθεί στην ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των κριτηρίων-παραγόντων. Διασφάλιση της ποιότητας μέσω ελέγχων και αξιοπιστίας λογισμικού. Μετρικές ποσοτικοποίησης της ποιότητας λογισμικού. Γενικά περί ελέγχου λογισμικού, επισκόπηση επαλήθευσης και επικύρωσης λογισμικού στον κύκλο ζωής του λογισμικού, μέθοδοι τυπικής επαλήθευσης σε αντιδιαστολή με τις τεχνικές ελέγχου, σημασία συστηματικών μεθόδων ελέγχου, τεχνικές ανάλυσης προγραμμάτων, τεχνικές ελέγχου λογισμικού, γένεση δεδομένων ελέγχου. Σύγκριση τεχνικών ελέγχου, αξιοπιστία λογισμικού, σύγκριση αξιοπιστίας υλικού - λογισμικού, ανάπτυξη μοντέλων αξιοπιστίας, εκτίμηση παραμέτρων μοντέλων και πρόβλεψη επιπέδων αξιοπιστίας, σύγκριση μοντέλων, συσχέτιση αξιοπιστίας και τεχνικών ελέγχου, εφαρμογή ελέγχου λογισμικού και αξιοπιστίας σε λογισμικό κρίσιμων συστημάτων. Τρόποι αντιμετώπισης ελέγχου λογισμικού αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων, λογισμικού βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Πως οι νέες μεθοδολογίες όπως η UML μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ