ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών
Διδάσκων: Ξυλωμένος Γ.
Εξάμηνο: B
Βασικές έννοιες σε δίκτυα: Εισαγωγή, τεχνικές μεταγωγής, τεχνικές μετάδοσης δεδομένων, τοπικά δίκτυα, δίκτυα ΙΡ, διασύνδεση δικτύων (επαναλήπτες, μεταγωγείς, δρομολογητές).
Θέματα επιπέδου δικτύου: Αλγόριθμοι δρομολόγησης, πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP), multicasting, IPv6, Mobile IP, DHCP, NAT. Φυσική και λογική σχεδίαση ΙΡ δικτύων.
Λειτουργίες επιπέδων μεταφοράς και εφαρμογών: Πρωτόκολλα TCP και UDP, αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, sockets. Υπηρεσία ονοματοδοσίας DNS, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσία WWW.
Θέματα διαχείρισης δικτύων και ευρυζωνικές τεχνολογίες σε δίκτυα πρόσβασης και κορμού.
Πολυμεσικές δικτυακές υπηρεσίες: Ορισμός, χαρακτηριστικά κίνησης, πρωτόκολλα, θέματα ποιότητας υπηρεσίας και σχετικών αρχιτεκτονικών.
Θέματα ασφαλείας δικτύων: Εισαγωγή, VPN, SSL, κλπ
Κανονιστικά θέματα: Εισαγωγή στην έννοια της ρύθμισης, αντικείμενα ρύθμισης, αποδέσμευση τοπικού βρόγχου.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ