ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων
Διδάσκων: Κωνσταντόπουλος Π.
Εξάμηνο: B
Όψεις των επιχειρησιακών συστημάτων και μοντελο-κεντρική ανάπτυξη. Αρχές εννοιολογικής μοντελοποίησης. Γλώσσες εννοιολογικής μοντελοποίησης
Ανάλυση και τυπική παράσταση απαιτήσεων. Μετα-μοντέλα και η γλώσσα Telos. Οντολογίες και θησαυροί όρων.
Μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών. Συστήματα διαχείρισης επειχειρησιακών πόρων (ERP). Συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας.
Διαλειτουργικότητα και διασύνδεση συστημάτων. Ενσωμάτωση προϋπαρχόντων συστημάτων.
Ερευνητικές τάσεις
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ