ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
Διδάσκων: Τατσιόπουλος Η.
Εξάμηνο: B
Δομή και λειτουργίες της επιχείρησης – πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Εισαγωγή στα συστήματα ERP, παρουσίαση συστήματος SAP/R3.
Μορφές βιομηχανικής οργάνωσης, επιτελικές λειτουργίες της παραγωγής. Αρχές προγραμματισμού παραγωγής. Βάση δεδομένων παραγωγής: πίνακες υλικών, φασεολόγια, μέσα παραγωγής. Απεικόνιση και διαχείριση αυτών στα συστήματα ERP.
Αρχιτεκτονική ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ARIS.
Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ERP, ASAP.
Εφοδιαστική αλυσίδα: εξυπηρέτηση πωλήσεων, διαχείριση αποθεμάτων, διανομή, προμήθειες, μεταφορές. Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής διαχείρισης.

Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ" ΣΕΙΡΑ 2011-2013 (09/04/2013)
  Σελίδα: 1
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ