ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Διδάσκων: Κωτίδης Ι.
Εξάμηνο: Γ
Αποθήκες δεδομένων: Χαρακτηριστικά και διαφορές από συστήματα βάσεων δεδομένων, Αρχιτεκτονικές και εργαλεία, Μοντέλα απεικόνισης δεδομένων, Ο τελεστής data cube, συναθροίστηκες επερωτήσεις, Κριτήρια και τεχνικές βελτιστοποίησης υπολογισμού, Ευρετήρια, Επιλογή και διαχείριση όψεων, Βελτιστοποίηση επερωτήσεων, Ενημέρωση, διαχείριση μέτα-δεδομένων, Επισκόπηση τεχνικών εξόρυξης γνώσης.
Προσεγγιστική επεξεργασία επερωτήσεων: Μοντέλα ροών δεδομένων, Συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων, Τεχνικές προσεγγιστικής επεξεργασίας με εγγυήσεις σφάλματος, Αλγόριθμοι επιλογής με χρήση τεχνικών δυναμικού προγραμματισμού.
Οργάνωση δεδομένων σε διάχυτα, κατανεμημένα περιβάλλοντα και δίκτυα ομότιμων: Γενικά θέματα οργάνωσης δεδομένων, περιορισμοί περιβάλλοντος, Τεχνικές ολοκλήρωσης, GAV, LAV, GLAV mappings, Επεξεργασία επερωτήσεων με τη χρήση όψεων, Κατανεμημένα ευρετήρια, Επεξεργασία επερωτήσεων, top-k επερωτήσεις, skylines κοκ.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ