ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Μέθοδοι ανάπτυξης και αρχιτεκτονικές συστημάτων
Διδάσκων: Γιακουμάκης Ε.
Εξάμηνο: A
Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, Διαδικασία λογισμικού. Δεδομενοκεντρικά και αντικειμενοστρεφή υποδείγματα ανάπτυξης λογισμικού. Απαιτήσεις λογισμικού,
Εξαγωγή απαιτήσεων λογισμικού, Μοντελοποίηση απαιτήσεων λογισμικού, Προδιαγραφές λογισμικού, Επικύρωση προδιαγραφών λογισμικού, Το αντικειμενοστραφές μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού και οι Απαιτήσεις, μεθοδολογία UP και γλώσσα UML.
Σχεδίαση λογισμικού, Τεχνικές σχεδίασης, Το αντικειμενοστρεφές μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού και η σχεδίαση λογισμικού, Μεθοδολογία UP και γλώσσα UML.
Πρότυπα σχεδίασης λογισμικού. Αρχιτεκτονικές λογισμικού. 3-tier αρχιτεκτονικές. Κωδικοποίηση λογισμικού. Έλεγχος λογισμικού. Συντήρηση λογισμικού. Διαλειτουργικότητα λογισμικού. Ανοικτό λογισμικό. Αγορά λογισμικού. Πρότυπα τεχνολογίας λογισμικού. Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού. Βιοϊατρικό λογισμικό, Λογισμικό πολυμέσων, Θέματα έρευνας τεχνολογίας λογισμικού.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2011-2013 (09/01/2012)
  Σελίδα: 1
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ