ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος καλύπτονται από το Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών το οποίο βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών και λειτουργεί με συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εξειδικευμένων αναγκών των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε ένα σύγχρονα εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τριάντα θέσεις εργασίας με σύγχρονους προσωπικούς υπολογιστές σε περιβάλλοντα Windows και Linux. Η υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει επίσης εξυπηρετητές πολλαπλών επεξεργαστών σε περιβάλλον Windows και Linux καθώς και Laser εκτυπωτές. Το δίκτυο του εργαστηρίου συνδέεται με γραμμή Internet υψηλής ταχύτητας, ενώ περιλαμβάνει σταθερά και ασύρματα σημεία πρόσβασης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω φορητών υπολογιστών.

Το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει επίσης πέντε ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια κυρίως για χρήση των τελειοφοίτων και των μεταπτυχιακών του φοιτητών. Τα εργαστήρια αυτά αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος και είναι τα εξής:

 • Επεξεργασίας Πληροφοριών,
 • Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών,
 • Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων,
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων,
 • Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών.
Χάρτης Περιοχής

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1928 και λειτουργεί στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανέγερσης νέου κτηρίου ειδικά για χρήση της Βιβλιοθήκης. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει 150.000 έντυπα (βιβλία,περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια) και οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή CD-ROM, μικροκάρτες, δισκέτες. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει υλικό και στη γαλλική και στη γερμανική γλώσσα. Το υλικό εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, ενώ καταλογογραφείται, ταξινομείται και οργανώνεται με βάση τους διεθνώς αποδεκτούς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες.

Η Βιβλιοθήκη παρέχει προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους χρήστες της, καθώς έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί με επιτυχία σύστημα μέσω του οποίου δίνεται δυνατότητα αναζήτησης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο του υλικού της (Horizon). Μέσω του Horizon όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να προσπελάσουν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης είτε τοπικά, είτε απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου. Ο Horizon επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υλικό με βάση το συγγραφέα, τον τίτλο, τους διεθνείς ταξινομικούς κωδικούς και άλλα κριτήρια. Οι χρήστες μπορούν να δουν τα στοιχεία του υλικού, τη θέση του στη βιβλιοθήκη και αν είναι διαθέσιμο ή δανεισμένο.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού. Στα μέλη της Βιβλιοθήκης (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) χορηγείται ειδική κάρτα, η οποία φέρει γραμμωτό κώδικα (bar code). Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μπορούν επίσης να μελετούν το υλικό της στο Αναγνωστήριο που λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Για να διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών σε υλικό και βιβλία που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένα μαθήματα, η Βιβλιοθήκη διατηρεί ειδικό τμήμα δεσμευμένων βιβλίων τα οποία δεν δανείζονται και είναι πάντοτε διαθέσιμα για επιτόπια μελέτη από τους φοιτητές.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί ειδικό τμήμα Περιοδικών στο οποίο υπάρχουν αντίτυπα πολλών επιστημονικών περιοδικών. Εκτός από τα φυσικά αντίτυπα των περιοδικών, η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση και σε μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών μέσω του Ελληνικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν άρθρα από περιοδικά, συνέδρια και βιβλία τα οποία διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκδότες μέσω του Διαδικτύου, χωρίς να χρειαστεί να κατέχουν το φυσικό υλικό.

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει όλες σχεδόν τις επιστημονικές εκδόσεις που κυκλοφορούν διεθνώς στο χώρο της Πληροφορικής και αποτελεί ανεκτίμητο ερευνητικό εργαλείο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την προώθηση της έρευνας και τη σύνδεσή της με την ελληνική και τη διεθνή επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, έχει ιδρυθεί το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Κέντρο Οικονομικής Έρευνας, ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα αυτής της μορφής στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του Κέντρου Έρευνας εκπονούνται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό έρευνες όχι μόνο καθαρά επιστημονικού χαρακτήρα, αλλά και εφαρμοσμένες, για λογαριασμό διαφόρων δημοσίων οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών. Στα πλαίσια των ερευνών αυτών, είναι δυνατό να απασχολούνται και μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές Το Κέντρο Έρευνας έχει μέχρι σήμερα σημαντική δραστηριότητα στην ανάληψη ερευνητικού και συμβουλευτικού έργου, χρηματοδότηση έρευνας μελών Δ.Ε.Π., εκτέλεση σεμιναρίων και διοργάνωση συνεδρίων.

Μέσω του Κέντρου Έρευνας τα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής συμμετέχουν σε πληθώρα Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιστημονική έρευνα και προβάλλουν το έργο του Τμήματος. Όλες οι μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης προς το Πανεπιστήμιο τίθενται υπό τη διαχείριση του Κέντρου Έρευνας το οποίο ελέγχεται από τη Σύγκλητο. Το Κέντρο Έρευνας παρακρατεί μέρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται, έτσι ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και να χρηματοδοτεί το Πανεπιστήμιο σε κεντρικό επίπεδο.

Η χρήση των εργαστηρίων απευθύνεται κυρίως για τους τελειόφοιτους του ΠΜΣ Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (IS Lab)

Διευθυντής: Καθηγητής Π. Κωνσταντόπουλος

Γραμματέας: Γεωργακοπούλου Σοφία
Διαχειριστές:  

  • Σπυρόπουλος Βασίλης
  • Ιακωβάκης Γιώργος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 9.30-21.00 και Παρασκευή: 9:30-18:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108203157 και Fax: 2108203134

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διευθυντής: Καθηγητής Θ. Αποστολόπουλος

Διαχειριστές:

  • Στεργιόπουλος Γιώργος
  • Ιακωβάκης Γιώργος
  • Τομαράς Δημήτρης

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-20.00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108203158 και Fax: 2108203159

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ (CS Lab)

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Πολύζος

Διαχειριστής:

  • Μακέδος Κώστας

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-17.00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108203859

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362, Αθήνα, 2ος όροφος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ