ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα που οργάνωσαν υψηλής στάθμης προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργεί το πρώτο εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία. Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, τα πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και σε φοιτητές μερικής φοίτησης (2 τρίωρες εσπερινές διαλέξεις την εβδομάδα), αποσκοπώντας στην κάλυψη των αναγκών επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο. Στηρίζεται στις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς εργασίας.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Οι υλικοτεχνικές υποδομές (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, πρόσβαση στο Διαδίκτυο) είναι υψηλών προδιαγραφών.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια μερικής φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Στα εξάμηνα αυτά περιλαμβάνεται η παρακολούθηση του Σεμιναρίου, καθώς και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση της επίδοσης βασίζεται σε εξετάσεις και σε εργασίες που εκπονούνται σε κάθε μάθημα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΠΟΔΟΜΗ

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται σε αίθουσα κατάλληλη για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33), όπου λειτουργεί και Εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής. Επιπλεόν, μαθήματα πραγματοποιούνται και στις αίθουσες των κτιρίων στις οδούς Ευελπίδων 29 και Ύδρας 28. Στο κεντρικό κτίριο (Πατησίων 76) λειτουργεί βιβλιοθήκη με περισσότερους από 50.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, μεγάλη ποικιλία ελληνικών και ξένων επιστημονικών περιοδικών. Στο κεντρικό κτίριο λειτουργεί, επίσης, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, καθώς και το Εργαστήριο Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων, τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία του Προγράμματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ