ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα που οργάνωσαν υψηλής στάθμης προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
Στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργεί το πρώτο εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο. Στηρίζεται στις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς εργασίας.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν κάθε χρόνο Έλληνες και ξένοι καθηγητές με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Οι υλικοτεχνικές υποδομές (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, πρόσβαση στο Διαδίκτυο) είναι υψηλών προδιαγραφών.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:

  • Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα, και
  • Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων  μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων προς πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και συνήθως δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων ακολουθούμενα από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτούνται τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα επιπλέον.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση της επίδοσης βασίζεται σε εξετάσεις και σε εργασίες που εκπονούνται σε κάθε μάθημα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΠΟΔΟΜΗ

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στο κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33), όπου λειτουργεί και Εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής. Επιπλεόν, μαθήματα πραγματοποιούνται και στις αίθουσες των κτιρίων στις οδούς Ευελπίδων 29 και Ύδρας 28. Τέλος, στο κεντρικό κτίριο (Πατησίων 76) λειτουργεί βιβλιοθήκη με περισσότερους από 50.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, μεγάλη ποικιλία ελληνικών και ξένων επιστημονικών περιοδικών, καθώς επίσης το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων και το Εργαστήριο Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων, τα οποία στηρίζουν τη λειτουργία του Προγράμματος.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Οι απόφοιτοι του κύκλου σπουδών Μ.Δ.Ε. του προγράμματος μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στον κύκλο σπουδών του Διδακτορικού Διπλώματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ