ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει το ισοδύναμο ένδεκα (11) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου, το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται μία περίοδος συμμετοχής στο Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και μία περίοδος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (η οποία γίνεται εκ παραλλήλου με την παρακολούθηση μαθημάτων).

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσει κάθε φοιτητής, αποκτά εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

  1. Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά και διάχυτα Πληροφοριακά συστήματα
  3. Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα
  4. Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας
  5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
  6. Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Σε κάθε γνωστική περιοχή προσφέρονται συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένα που αντιστοιχούν σε τρία μαθήματα πλήρους βαρύτητας.
Σημειώνεται ότι ορισμένα μαθήματα εντάσσονται σε περισσότερες από μία γνωστικές περιοχές, ενώ προσφέρονται και ορισμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποια γνωστική περιοχή.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% του συνόλου των ωρών συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.
Η διδασκαλία, η άσκηση στα εργαστήρια και οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές του προγράμματος εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν ανά εξάμηνο. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται από γραπτές εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. Η βαθμολογία των εξετάσεων κάθε εξαμήνου για κάθε φοιτητή οριστικοποιείται σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει, ανά έτος, σε περισσότερα από τρία (3) μαθήματα. Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής από το Πρόγραμμα, σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Αν ένας φοιτητής αποτύχει - μετά και την επανεξέταση - σε ένα (1) και μόνο μάθημα του προγράμματος, τότε ο βαθμός του μαθήματος αυτού μπορεί να συμψηφιστεί με το βαθμό της εργασίας και - μετά από κρίση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών - μπορεί να του απονεμηθεί το ΜΔΕ. Αποτυχία στη Διπλωματική Εργασία σημαίνει αποτυχία στο ΜΔΕ και αυτόματη διαγραφή από το πρόγραμμα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η συνεισφορά αυτή ανέρχεται σε 7.000 ευρώ για ολόκληρο το πρόγραμμα (2 χρόνια). Επειδή το πρόγραμμα αφορά και εργαζόμενους, υπάρχει δυνατότητα επιδότησης μέρους των σπουδών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το (1) έτος. Ένα μάθημα επιλογής είναι δυνατόν, μετά από απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, να μην προσφερθεί εάν το έχει δηλώσει πολύ περιορισμένος αριθμός φοιτητών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν, επίσης, διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η εργασία είναι ατομική και η αξιολόγησή της γίνεται από τον επόπτη και ένα δεύτερο εξεταστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο συμβολισμός (1/2) δηλώνει μάθημα με μισή βαρύτητα.
Οι αριθμοί μέσα σε αγκύλες παραπέμπουν στις γνωστικές περιοχές του προγράμματος, ενώ οι χαρακτήρες ΕΕ δηλώνουν μάθημα ελεύθερης επιλογής.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ελεύθερες επιλογές

Οικονομικά δικτύων επικοινωνιών
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Υποδείγματα αποφάσεων

Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων

Δίκαιο της πληροφορίας
Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Κρυπτογραφία και Εφαρμογές
Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων και Ψηφιακά Πειστήρια

Δικτυοκεντρικά και διάχυτα πληροφοριακά συστήματα

Θέματα συστημάτων πολυμέσων
Ρυθμιστικά θέματα τηλεπικοινωνιών
Εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό
Κινητά και διάχυτα συστήματα

Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
Στρατηγική και οικονομική των συστημάτων πληροφοριών
Εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό
Συστήματα οργάνωσης γνώσης

Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
Ανάκτηση πληροφορίας
Ειδικά θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων
Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης

Ανάκτηση πληροφορίας
Συστήματα οργάνωσης γνώσης
Γλωσσική τεχνολογία
Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Στρατηγική και οικονομική των συστημάτων πληροφοριών
Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων και Ψηφιακά Πειστήρια
Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ