ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει το ισοδύναμο ένδεκα (11) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου, το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, μία περίοδο συμμετοχής σε Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων διάρκειας τριών (3) μηνών και μία περίοδο διπλωματικής εργασίας ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανάλογα με την επιλογή των μη υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές αποκτούν εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

  1. Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά και διάχυτα Πληροφοριακά συστήματα
  3. Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα
  4. Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας
  5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
  6. Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Σε κάθε γνωστική περιοχή προσφέρονται συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένα που αντιστοιχούν σε τρία μαθήματα πλήρους βαρύτητας. Σημειώνεται ότι ορισμένα μαθήματα εντάσσονται σε περισσότερες από μία γνωστικές περιοχές, ενώ προσφέρονται και ορισμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποια γνωστική περιοχή.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% του συνόλου των ωρών συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.
Η διδασκαλία, η άσκηση στα εργαστήρια και οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές του προγράμματος υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι να δυνατόν να καλύπτεται από γραπτές εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. Η βαθμολογία των εξετάσεων κάθε εξαμήνου για κάθε φοιτητή οριστικοποιείται σε ειδική συνεδρίαση των εξεταστών με την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν ένας φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις ενός εξαμήνου σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα, τότε δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και διαγράφεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις και το Σεπτέμβριο, αλλά αυτό ισχύει για τρία (3) μαθήματα, το πολύ, συνολικά από τα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν ένας φοιτητής αποτύχει μόνο σε ένα (1) μάθημα του προγράμματος, τότε ο βαθμός του μαθήματος αυτού μπορεί να συμψηφιστεί με το βαθμό της εργασίας και μετά από κρίση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, μπορεί να του απονεμηθεί το ΜΔΕ. Αποτυχία στη Διπλωματική Εργασία σημαίνει αποτυχία στο ΜΔΕ και αυτόματη διαγραφή από το πρόγραμμα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά, η συνεισφορά αυτή ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) για ολόκληρο το πρόγραμμα (15 μήνες). Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:

  • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χορηγείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Αριστα».
  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση αποκλειστικά και μόνο- την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.
Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν αποκλείεται από υποτροφία επίδοσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερομένου. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί το (1) έτος. Ένα μάθημα επιλογής μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., να μην προσφερθεί εάν το έχει δηλώσει μικρός αριθμός φοιτητών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η εργασία είναι ατομική και η αξιολόγησή της γίνεται από τον επόπτη και ένα δεύτερο εξεταστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο συμβολισμός (1/2) δηλώνει μάθημα με μισή βαρύτητα.
Οι αριθμοί μέσα σε αγκύλες παραπέμπουν στις γνωστικές περιοχές του προγράμματος, ενώ οι χαρακτήρες ΕΕ δηλώνουν μάθημα ελεύθερης επιλογής.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ελεύθερες επιλογές

Οικονομικά δικτύων επικοινωνιών
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Υποδείγματα αποφάσεων

Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων

Δίκαιο της πληροφορίας
Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Κρυπτογραφία και Εφαρμογές
Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστήματων και Ψηφιακά Πειστήρια

Δικτυοκεντρικά και διάχυτα πληροφοριακά συστήματα

Θέματα συστημάτων πολυμέσων
Ρυθμιστικά θέματα τηλεπικοινωνιών
Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
Κινητά και διάχυτα συστήματα

Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
Στρατηγική και οικονομική των συστημάτων πληροφοριών
Συστήματα οργάνωσης γνώσης
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό

Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής
Ανάκτηση πληροφορίας
Ειδικά θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων
Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης

Ανάκτηση πληροφορίας
Συστήματα οργάνωσης γνώσης
Γλωσσική τεχνολογία
Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Στρατηγική και οικονομική των συστημάτων πληροφοριών
Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστήματων και Ψηφιακά Πειστήρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ